Consiliul CAFR
Consiliul CAFR
-este format din 11 membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, aleşi de Conferinţa ordinară pe o perioada de trei ani;
-membrii aleşi în Consiliul CAFR pot îndeplini cel mult două mandate;
-Consiliul CAFR se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea Preşedintelui sau a cel puţin unei treimi
 din numărul membrilor săi;
-şedinţele Consiliului CAFR nu pot avea loc decât în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.


Competenţe şi atribuţii
Consiliul CAFR coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România,
având următoarele atribuţii:

-asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinţelor Camerei;
-asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
-stabileşte strategia şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;
-prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate pe perioada anterioară, situaţiile
 financiare şi proiectul programului de activitate al Camerei;
-aprobă Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Biroului Permanent;
-aprobă organigrama şi politica de personal ale Camerei;
-aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei;
-stabileşte anual indemnizaţiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului
 Camerei, ai Comisiei de auditori statutari;
-desemnează un membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru a reprezenta
 Camera şi Consiliu Camerei, pe lângă Ministerul Finanţelor Publice, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999;
-desemnează un membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru a reprezenta auditorii nonactivi;
-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei.