Conferinta Anuala a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 2016 - Materiale pentru Conferinta


ANUNŢ
privind convocarea Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România
din data de 26 martie 2016

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoana juridică autonomă, înfiinţată, organizată şi funcţionând ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12134075 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunţ:
Consiliul Camerei, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

CONVOACĂ

Conferinţa ordinară anuală a Camerei în data de 26 martie 2016 orele 09:30, în Bucureşti, Şos.Vitan-Bârzeşti, nr. 7D, sector 4, în incinta RIN Grand Hotel.

Accesul în sală se face între orele: 08:30 – 09:30.

La Conferinţa participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscrişi în Lista finală cu auditorii financiari care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la data de 31 decembrie 2015, conform art. 4 din Normele privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 3/2016, publicată pe site-ul CAFR1.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011 a doua convocare a Conferinţei se stabileşte pentru data de 26 martie 2016 ora 10,00 la aceeaşi adresa şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Conferinţei este următoarea:
1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:
a) Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2015 (Click aici) ;
b) Situaţiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2015 (Click aici) ;
c) Raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2015 ale Camerei;
d) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 (Click aici) ;
e) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 (Click aici) ;
f) Programul de activităţi al Consiliului Camerei, pentru anul 2016 (Click aici) ;
2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2015;
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2015;
4. Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016
6. Aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei, pentru anul 2016
7. Informare privind adoptarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 58/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România.
8. Diverse (Click aici) .
Pentru informaţii suplimentare privind organizarea Conferinţei, vă rugăm să vă adresati Camerei Auditorilor Financiari din România la telefon nr: 021 410 74 43 interior 103, 107 sau 108, mobil: 0749/011 145, e-mail:conferinta@cafr.ro și sa accesati informatiile publicate pe site-ul www.cafr.ro.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania,
Conferentiar univ.dr. Gabriel RADU


1.Lista finala cu auditorii financiari care și-au îndeplint toate obligațiile față de Cameră la data de 31 decembrie 2015, conform art. 4 din Normele privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016. (Click aici).

2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016, publicata in M.O. nr. 96 din 09.02.2016 (Click aici)