Mesajul președintelui

Mesajul preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România


Profesia de auditor financiar are un loc bine definit, esenţial într-o economie modernă, servind interesul public. Prin activitatea sa auditorul asigură reperele necesare pentru dezvoltarea corectă, într-un climat de încredere şi legalitate a afacerilor, îndeplinind astfel un semnificativ rol social.
Incepand cu luna octombrie 2014 s-a schimbat echipa de conducere, fiind aleasa o noua structura la nivelul Consiliului CAFR. Tot în acest an, Camera Auditorilor Financiari din România a împlinit, la 26 octombrie, 15 ani de la înfiinţarea sa prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999.
Cu fiecare an această profesie a evoluat, s-a conturat tot mai puternic şi se bucură de prestigiu în societatea românească şi peste hotare. Organizaţia noastră profesională totalizează în prezent 4462 de auditori financiari persoane fizice şi 984 firme de audit, cărora li se adaugă 2209 de stagiari, cu toţii pregătiţi pentru înfăptuirea proiectelor în care se află implicați.
Ne aflăm într-un moment important al profesiei noastre, în condiţiile unei pieţe a auditului în care avem de făcut faţă unor provocări generate de reformarea profesiei pe plan european şi internaţional. În spiritul documentelor strategice adoptate şi al dezbaterilor şi propunerilor formulate la Conferinţa anuală din 27 septembrie 2014 şi pe baza programelor supuse atenţiei membrilor Camerei cu ocazia depunerii candidaturilor, precum şi a aspectelor rezultate încă din primele luni de activitate, noul Consiliu a elaborat un program propriu, coerent privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în sprijinul profesiei.
Principalul nostru obiectiv îl reprezintă apropierea Camerei de membrii săi şi de problemele şi dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Astfel Camera își îndeplinește rolul de purtător al intereselor şi cerinţelor membrilor, iar aceştia, la rândul lor, se vor putea baza pe organizaţia profesională care îi reprezintă.
Printre aspectele pe care le considerăm deosebit de importante, se află crearea unor condiţii mai bune pentru prestarea activităţii de audit în condiții de deplină obiectivitate și profesionalism menite să confere utilizatorilor serviciilor de audit încredere în corectitudinea raportărilor financiare ca o premisă esențială în evaluarea corectitudinii afacerilor. Pentru aceasta, pe de o parte, vom spori exigenţa profesională pentru dobândirea calităţii de auditor, dar în aceeaşi măsură ne preocupăm de asigurarea condiţiilor pentru o bună şi utilă pregătire profesională continuă a membrilor. Pe de altă parte, ne propunem să oferim suport tehnic și legal membrilor care solicită ajutor în clarificarea unor aspecte practice ivite în activitatea concretă de audit.
Pentru a îndeplini aceste obiective este necesar să dezvoltăm comunicarea atât cu membrii şi stagiarii, cât şi cu beneficiarii serviciilor de audit, cu instituţiile, cu organizaţiile profesionale și cu mediul academic. Marile provocări ale profesiei ne cer să fim uniţi şi constructivi. Iar una dintre provocările principale o constituie asigurarea cadrului de funcţionare al profesiei prin adoptarea unei legislaţii coerente, corecte și transparente, conformă cu normele europene în materie.
Noile reglementări europene impun Camerei o atitudine proactivă. Pentru început este necesar să oferim instituţiilor statului cu atribuţii legislative asistenţa tehnică şi experiența organizației noastre profesionale pentru transpunerea Directivei Europene şi a Regulamentului aferent în reglementările naţionale. În consecinţă, trebuie să oferim membrilor noştri suportul profesional pentru înţelegerea şi aplicarea corectă a acestora.
Prioritară pentru noi este asigurarea prestigiului profesiei. Iar pentru aceasta este important să deschidem larg căile de dialog cu toţi membrii noştri, să adoptăm măsuri pentru a evita conflictele de interese şi să promovăm un climat corect pe piaţa concurenţială a auditului.
Concomitent, vom acorda o mare atenţie relaţiilor internaţionale, participând activ la lucrările organizaţiilor  din care facem parte ca membrii cu drepturi depline: IFAC, FEE, FIDEF şi IAAER, conlucrând strâns cu alte organizaţii profesionale cu care avem protocoale de colaborare.
Suntem conştienţi de faptul că pentru a duce aceste acţiuni la bun sfârşit şi cu efectele scontate, trebuie să adoptăm o atitudine pragmatică şi să obţinem participarea şi sprijinul direct al membrilor Camerei şi al stagiarilor. Aceştia sunt bineveniţi la sediul central şi la reprezentanţele zonale şi sunt încurajaţi să se implice în acţiunile noastre.

Avem convingerea că suntem o organizaţie unită în care ne vom susţine reciproc, astfel încât la sfârşitul mandatului nostru rezultatele să fie pe măsura angajamentelor asumate.

22 decembrie 2014


Conferenţiar univ. dr. Gabriel RADU
Președinte
Camera Auditorilor Financiari din România