Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)
În conformitate cu  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, modificată și completată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), activitatea de audit intern se organizează și se exercită potrivit Standardelor internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii (Global IIA) şi adoptate de Cameră.
 
Astfel, reglementările aplicabile activității de audit intern la entitățile care intră sub incidența Legii 162/2017 trebuie să asigure conformarea cu cerințele  Cadrului internațional de practici profesionale ale auditului intern (International Professional Practices Framework -IPPF), emis și actualizat de Global IIA în anul 2016 și  care a intrat în vigoare în 2017.
 
Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.7 din 4 ianuarie 2018 au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global II).
Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.
Normele obligatorii sunt traduse în limba română prin grija Asociației Auditorilor Interni din România și sunt publicate pe site-ul Global IIA, cu următoarea structură:
   - Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
   - Definiția auditului intern;
   - Codul etic;
   - Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele).
 
Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 56/2015, pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015 rămâne în vigoare.
Ghidul se poate adapta pentru activitatea de audit intern a entităților, în funcție de specificul, strategia și obiectivele acesteia și în conformitate cu Pricipiile fundamentale, Standardele și Codul etic pentru practica profesională a auditului intern, adoptate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017.
CAFR recomandă auditorilor financiari care coordonează activități de audit intern ca, pentru raportările anuale 2017 să menționeze modul în care documentația serviciilor de audit intern a fost adaptată cerințelor IPPF 2017.

Normele obligatorii sunt publice pe site-ul Global IIA și pot fi descărcate folosind următoarele link-uri:
   - Principii fundamentale - cu glisare în dreptul  traducerii pentru Romanian:
     https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx/Romanian

   - Definiție – cu glisare în dreptul  traducerii pentru Romanian:
      https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx/Romanian

   - Cod Etic:https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/Code%20of%20Ethics%20Romanian.pdf

   - Standarde de audit intern:
      https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Romanian.pdf