Prezentare departament

Compartimentul de Monitorizare, Control, Competență și Cercetare Profesionala (CMCCCP)

 

Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat ca un sistem independent, potrivit prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei, aprobat prin Hotararea Conferintei CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 şi se desfăşoară de către Compartimentul de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare profesională (CMCCCP).
Excepţie constituie auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi, conform art. 2 (2) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018.
În cadrul CAFR, structura specializată în efectuarea controalelor de calitate este Compartimentul de Monitorizare, Control, Competen
ță și Cercetare Profesionala (CMCCCP).


COMPONENŢA CMCCCP


Compartimentul are în componenţă 10 persoane, 3 inspectori principali si 6 inspectori, (9 auditori financiari şi un stagiar în activitate de audit financiar) coordonaţi de un şef de compartiment (auditor financiar):


Șef compartiment: Adrian POPESCU (auditor financiar)

 
Inspectori principali:  Silviu AGACHE, Andrei CLIM, Rodica IACOB (auditori financiari)

.
Inspectori: Ana Maria DUTA (PUGHINEANU), Ileana POROJAN, Alexandru RĂDOI, Mugur ȘERBAN, Simona VIȘAN (auditori financiari); Andreea MARIN (stagiar în audit).

CONDITII OBLIGATORII PENTRU ECHIPA DE INSPECTIE:


Echipa de inspecție este formata din minim 2 persoane si este coordonata de un inspector principal sau inspector din cadrul CMCCCP, care trebuie sa aibă calitatea de auditor financiar.
Inspectorii care efectuează revizuiri pentru asigurarea calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calităţii auditului.
La primirea delegaţiei de inspecţie, membrii echipei de inspecție semnează declarația din care rezultă dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul Etic sau alte reglementări aplicabile, în raport cu auditorul financiar la care urmează să efectueze revizuirea calităţii.


Principalele atribuţii ale CMCCCP conform
Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018 si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei, aprobat prin Hotararea Conferintei CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 sunt:


a) efectuează revizuirile pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât auditul statuar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR, în condițiile legii;

b) monitorizează auditorii financiari pe o perioadă determinată în funcție de calificativul obținut, de factorii de risc identificați sau de alte criterii aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei, la propunerea CMCCCP;

c) asigură implementarea sistemului de control al calității activității desfășurate de membrii Camerei, pentru activitățile stabilite la art. 3 alin.(3) literele b)-e) din OUG nr. 75/1999;

d) efectuează controlul activității desfășurate de membrii Camerei, prevăzute la art. 3 alin. (3) literele b)-e) din OUG nr. 75/1999, în condițiile legii;

e) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CMCCCP, cu asigurarea conformității acestora cu normele și reglementările interne și internaționale în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;

f) urmărește respectarea de către membrii Camerei a normelor care reglementează exercitarea profesiei de auditor financiar, în condițiile legii;

g) sesizează Comisia de disciplină în cazul în care constată existența unor indicii privind posibila săvârșire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectați, în condițiile legii;

h) acordă, cu aprobarea Consiliului Camerei, suport tehnic la investigarea aspectelor profesionale în cadrul procedurilor disciplinare privind membrii Camerei, efectuate de către Comisia de disciplină, în condițiile legii;

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Camerei, în condițiile legii.