Note de inspecție. Note de constatare

Camera, prin intermediul CMCCCP, este competentă să desfășoare următoarele tipuri de inspecții / revizuiri pentru asigurarea calității serviciilor prestate de auditorii financiari, altele decât misiunile de audit statutar:

a)      Inspectii periodice, reprezentand revizuirile pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate ȋn calitate de membru CAFR asupra auditorilor financiari cuprinși ȋn programele de inspecţii trimestriale și care se finalizează prin ȋncheierea unei Note de inspecție sau a unei Note de constatare, ȋn condiţiile prezentelor norme;

b)      Inspectii tematice, reprezentând acțiuni de verificare pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, (i) care se declanşează în urma unor sesizări şi urmăresc o tematică specifică în funcţie de obiectul sesizării sau (ii) care urmăresc verificarea unor aspecte punctuale referitoare la modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru al Camerei, ȋn condiţiile stabilite prin prezentele norme. Controalele tematice se finalizează prin încheierea unei Note de constatare;

c)      Inspectii la cerere, reprezentând revizuirile pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate în calitate de membru CAFR asupra unui auditor financiar care nu este cuprins în programul de inspecție trimestrial inițial, la cererea acestuia de verificare sau reverificare a activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, desfășurată după data inspecției periodice anterioare, în condiţiile stabilite prin prezentele norme. Inspecțiile la cerere se finalizează prin încheierea unei Note de inspecție.

 

Nota de inspecție sau Nota de constatare, după caz, se ȋncheie de către echipa de revizuire pentru asigurarea calității din cadrul CMCCCP și se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de revizuire, precum și de auditorul financiar inspectat.

Nota de inspecție sau Nota de constatare se întocmește în două exemplare, din care un exemplar ȋi revine auditorului financiar inspectat. Exemplarul Notei de inspecţie sau al Notei de constatare care revine echipei de inspecție se ȋnregistrează la Secretariatului Camerei.

În Nota de inspecție, echipa de inspecție consemnează aspectele de neconformitate cu standardele profesionale, inclusiv prevederile Codului Etic, și cu reglementările emise de CAFR, constatate ca urmare a revizuirii pentru asigurarea calității.

Modelul Notei de inspecție este prevăzut în Anexa nr. 2 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018.

Constatările și concluziile echipei de inspecție se fundamentează pe probele de inspecție puse la dispoziție de auditorul financiar.

 

Nota de inspecție cuprinde, ȋn principal, următoarele elemente:

a) componenţa echipei de inspecție, numărul de ȋnregistrare a delegaţiei în baza căreia s-a efectuat inspecţia pentru asigurarea calităţii, data sau perioada ȋn care s-a efectuat inspecţia;

b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;

c) ȋn cazul firmelor de audit, și datele de identificare ale asociaţilor şi/sau auditorilor financiari care reprezintă firma;

d) perioada supusă revizuirii, identificarea clienţilor aferenţi misiunilor selectate pentru revizuirea calităţii, identificarea contractelor în baza cărora s-au desfăşurat misiunile respective, precum și onorariile aferente;

e) date referitoare la determinarea cotizaţiei variabile şi plata cotizaţiilor, precum și modul de respectare a normelor privind asigurarea profesională, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă;

f) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat le-a abordat într-o manieră adecvată şi suficientă în realizarea misiunii, potrivit cerinţelor Standardelor internaţionale relevante adoptate de Cameră, precum și a altor reglementări  emise de Cameră, precum și cele din cadrul de raportare financiară aplicabil;

g) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat nu le-a abordat sau documentat într-o manieră adecvată şi suficientă, potrivit cerinţelor reglementărilor de mai sus;

h) eventuala argumentație a auditorului inspectat cu privire la neîndeplinirea sau la ȋndeplinirea insuficientă a anumitor obiective urmărite de echipa de inspecție;

i) calificativul obţinut de către auditorul supus revizuirii calităţii activităţii desfăşurate;

j) concluzii şi recomandări;

k) data ȋntocmirii Notei de inspecție;

l) semnăturile membrilor echipei de inspecție şi a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagină

a Notei de inspecție.

 

Nota de constatare cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) componenţa echipei de inspecție, numărul de ȋnregistrare a delegaţiei în baza căreia s-a

efectuat inspecţia pentru asigurarea calităţii, data sau perioada ȋn care s-a efectuat verificarea;

b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;

c) ȋn cazul firmelor de audit, și datele de identificare ale asociaţilor şi/sau auditorilor financiari

care reprezintă firma;

d) perioada supusă revizuirii și obiectivele tematice urmărite de echipa de inspecție;

e) constatările echipei de inspecție;

f) eventuala argumentație a auditorului inspectat cu privire la neîndeplinirea sau la ȋndeplinirea insuficientă a anumitor obiective urmărite de echipa de inspecție;

g) data ȋntocmirii Notei de constatare;

h) semnăturile membrilor echipei de inspecție şi a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagină a Notei de constatare.

Nota de inspecție, Nota de constatare și orice alte documente referitoare la efectuarea revizurii pentru asigurarea calității se înregistrează, se arhivează şi se păstreaza la Cameră pe durata unui termen de șapte ani de la data ȋnregistrării la Secretariatul CAFR.