Plata taxelor şi cotizaţiilor
Pentru a veni în sprijinul auditorilor financiari şi a membrilor stagiari, Camera Auditorilor Financiari din România întreprinde o serie de activităţi, pentru care membrii Camerei, auditori şi membri stagiari achită cotizaţia fixă anuală:
-    activitate internă pentru auditori: menţinerea în Registrul Auditorilor Financiari, organizarea cursurilor anuale obligatorii, structurate, de pregătire profesională, publicarea şi accesarea online a Revistei Audit Financiar a CAFR, alte activităţi, evenimente şi materiale  în sprijinul membrilor.
-    activitate internă pentru membri stagiari: monitorizarea perioadei de stagiu, organizarea programului anual de pregătire profesională,  alte activităţi, evenimente şi materiale  în sprijinul membrilor.
-    activitate internaţională pentru auditori şi membri stagiari: activităţi desfăşurate de CAFR în calitate de membru IFAC, FEE, FIDEF, precum şi colaborarea cu alte organisme internaţionale din domeniu

 Anul 2012 aduce o schimbare în ceea ce priveşte organizarea programului de pregătire profesională. Astfel, cursurile de pregătire profesională structurată pentru auditori şi cursurile de pregătire profesională pentru membri stagiari sunt organizate direct de către CAFR şi fac parte din activităţile pe care Camera le desfăşoară pentru membrii săi şi pentru care  aceştia achită cotizaţia fixă anuală.

 Rezultă deci, că începând cu anul 2012, suma achitată de către auditorii financiari şi membrii stagiari, pentru cursurile obligatorii de pregătire profesională, care până în prezent era achitată la firmele organizatoare de cursuri, va fi inclusă în cotizaţia fixă anuală.
Motivarea acestei decizii a Consiliului, rezultă din faptul că, începând cu anul 2012 cursurile respective vor fi organizate exclusiv de CAFR.
Pentru a veni în sprijinul membrilor, achitarea cotizaţiei fixe se va face în două tranşe (tranşa a II-a prevăzută a fi plătită până la 30 septembrie, aşa cum erau, de altfel, plătite şi cursurile organizate până în anul 2011, inclusiv, la  firme de audit agreate de Cameră). De asemenea, se poate observa faptul că suma care va fi achitată pentru cursuri nu va mai cuprinde TVA, aşa cum se plătea până în anul 2011.

Potrivit Hotărârii Consiliului Camerei nr. 35/24.04.2014, privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice si juridice, pentru membrii în activitatea de audit financiar, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 11/19.02.2015, cotizaţiile si taxele pentru auditorii financiari sunt urmatoarele:


I. Cotizațiile fixe pentru auditorii financiari – persoane fizice și juridice

1. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice active: 780 lei/an. Cotizaţia se achită în două tranşe:

- Tranşa I - 400 lei până la 31.03.
- Tranşa II – 380 lei până la 30.09.

2. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice non-active: 390 lei/an. Cotizaţia se achită în două tranşe:

- Tranşa I - 200 lei până la 31.03.
- Tranşa II – 190 lei până la 30.09.

3. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari -  persoane juridice: 750 lei/an. Cotizația se achită integral, până la data de 31 martie a fiecărui an.

4. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari - persoane fizice active cu calificativ B, C, sau D: 1180 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:

- Tranşa I - 800 lei până la 31.03.
- Tranşa II – 380 lei până la 30.09.

5. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari - persoane fizice nonactive cu calificativ B, C, sau D: 790 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:

- Tranşa I - 600 lei până la 31.03.
- Tranşa II – 190 lei până la 30.09.

6. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C, sau D: 1150 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:

- Tranşa I - 1000 lei până la 31.03.
- Tranşa II – 150 lei până la 30.09.

7. Persoanele fizice și juridice care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în primul semestru al anului achită integral cotizația fixă pentru anul respectiv.

8. Persoanele fizice și juridice care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în cel de-al doilea  semestru al anului achită cotizația fixă pentru anul respectiv, astfel:

- Auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei;
- Auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei;
- Auditorii financiari persoane juridice: 550 lei.

9. Persoanele fizice şi juridice, care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari, în cel de-al 2-lea semestru al anului, în momentul depunerii documentelor de inscriere, achită odată cu cotizaţia fixă (menţionată la pct. 8) şi taxa de înscriere în Registrul public al auditorilor financiari.


II. Taxele pentru auditorii financiari -  persoane fizice și juridice

1. Taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane fizice care au obținut calificarea în România este de 650 lei;

2. Taxa pentru recunoașterea calificării de auditor financiar, atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari  - persoane fizice și juridice care au obținut calificarea în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției este de 2600 lei;

3. Taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane fizice și juridice din terțe țări, atribuirea calității de membru al Camerei și înregistrarea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice și juridice este de 4000 lei;

4. Taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice este de 1300 lei;

5. Taxa pentru reatribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice este de 3000 lei;

6. Taxa pentru înscrierea la cursul pentru auditorii financiari persoane fizice care pot desfășura activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este de 850 lei;

7. Taxa pentru înscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori este de 450 lei;

8. Taxa pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice si juridice  care pot audita proiecte finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori este de 100 lei.


Auditorii financiari, persoane fizice, sunt înscrişi în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei dată pe propria răspundere, solicitată la înregistrarea ca membru al CAFR. Membrii nonactivi sunt persoanele care au declarat această situaţie sau nu au dreptul să exercite profesia de auditor financiar deoarece se află în situaţii de incompatibilitate (conform regulamentului CAFR).

În situaţia în care auditorii financiari - persoane fizice active (persoanele care nu se află în situaţiile de incompatibilitate) - nu desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar în nume propriu, ci doar în numele sau în contul firmei respective, vor transmite Camerei o declaraţie, în care vor specifica această situaţie.

De asemenea, auditorii financiari care sunt angajaţi, administratori sau acţionari ai unei firme de audit financiar şi nu desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar în nume propriu, vor transmite Camerei o declaraţie în care vor menţiona această situaţie.

Auditorii financiari, persoane juridice, membri ai CAFR, care nu au obţinut venituri din activităţi de audit financiar, audit intern şi/sau alte activităţi în calitate de auditor financiar ca urmare a încheierii unor contracte în această calitate, vor transmite CAFR un raport anual sub forma unei declaraţii, în care vor menţiona această situaţie.
Depunerea declaraţiei este obligatorie, pentru toţi membrii activi ai CAFR, până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare.

În cazul în care, auditorii financiari, persoane fizice active sau persoane juridice desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar, aceştia au obligaţia de a întocmi şi de a transmite CAFR, până la data de 31 martie a anului următor, raportul anual asupra activităţii pentru anul expirat.


În raportul anual se declară totalul onorariilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi alte onorarii obţinute din exercitarea profesiei de auditor financiar pentru perioada de raportare, obţinute prin însumarea valorii facturilor emise în cursul anului de raportare (fără TVA), mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei.
În funcţie de totalul onorariilor declarate în raportul anual, auditorii financiari au obligaţia de a calcula şi achita către CAFR cotizaţia variabilă.

Plata cotizaţiilor variabile se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

De asemenea, membrii Camerei au obligaţia să achite în cursul anului cotizaţiile variabile anuale, sub formă de avans, până pe data de 30 septembrie, în funcţie de totalul onorariilor obţinute în aceleaşi condiţii ca mai sus, obţinute prin însumarea valorii facturilor emise în cursul anului de raportare (fără TVA), până la data de 30 iunie, mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei (pentru care aceştia sunt obligaţi să calculeze şi să achite cotizaţia variabilă aferentă).

Cotizaţia variabilă se calculeaza sub forma de procent aplicat la totalul onorariilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi alte onorarii obţinute din exercitarea profesiei de auditor financiar  (totalul onorarii declarat in Raportul anual privind activitatea desfăşurată ), astfel:

  • 0,5% aplicat asupra cifrei de afaceri pana la 50.000 lei;
  • 0,8% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 50.001 lei si 200.000 lei;
  • 0,9% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 200.001 lei si 600.000 lei;
  • 1% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 600.001 lei si 1.000.000 lei;
  • 1,2 % aplicat asupra cifrei de afaceri mai mare de 1.000.000 lei.