Desfășurarea revizuirii calității


Inspecțiile privind asigurarea calității se desfășoară conform prevederilor Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018.

Procedurile de revizuire pentru asigurarea calității sunt elaborate de către CMCCCP sub forma “listelor obiectivelor de inspecție”, pe naturi de misiuni.


Principalele obiective ale revizuirii calităţii activităţii de audit financiar sau alte activități desfășurate de auditorii financiari sunt următoarele:


a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor servicii profesionale, pe baza examinării conţinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestări de servicii, precum și a concordanţei acestora cu Standardele internaţionale de audit (ISA) sau cu Standardele de audit intern sau alte standarde relevante, precum și cu normele şi reglementările emise de Cameră;

b) verificare a conformităţii activităţii desfăşurate de auditorii financiari cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, precum și  din alte servicii profesionale, verificarea

achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor, precum și a respectării celorlalte obligaţii către Cameră;

c) modul de respectare a obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum și la frecventarea cursurilor suplimentare de către auditorii financiari monitorizaţi, care au obținut calificativele B, C sau D;

d) verificarea implementării de către auditorii financiari a unui sistem

intern de control al calităţii în conformitate cu prevederile ISQC 1 şi ISA 220, după caz;

e) evaluarea sistemului intern de control al calităţii sub aspectul conformităţii cu standardele internaționale relevante şi cu cerinţele prevăzute de Codul Etic al profesioniştilor contabili;

f) inspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru revizuire ȋn vederea asigurării calității, în scopul evaluării respectării prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a misiunilor selectate, în conformitate cu standardele internationale și reglementările emise de Cameră;

g) verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spalarii banilor și a finantarii terorismului, conform prevederilor din Legeanr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării terorismului,

republicată, și cu modificările ulterioare;


Obiectivele de revizuire pentru asigurarea calităţii în activitatea de audit financiar desfășurată de auditorii financiari inspectați au la bază liste ale obiectivelor de inspecție, în funcție de natura misiunilor derulate. Listele obiectivelor de inspecție, în funcție de natura misiunilor, sunt structurate pe capitole.


Revizuirea calității cu privire la activitatea unui auditor financiar, membru al Camerei, inclus în Programul de Inspecție se efectuează prin selectarea unui număr de obiective din lista prevăzută ȋn Anexa nr. 1 din
Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018 și verificarea modului de ȋndeplinire de către auditorul financiar inspectat a obiectivelor respective.


Durata revizuirii pentru asigurarea calității se propune de coordonatorul echipei de inspecție, cu aprobarea șefului CMCCCP, în funcție de natura obiectivelor inspecției, de volumul activităţii auditorului financiar ce urmează a fi inspectat, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecției.


Revizuirea calității activității auditorului financiar se realizează asupra tuturor misiunilor efectuate de către auditorul financiar sau prin sondaj, în raport cu volumul activităţii desfăsurate în perioada supusă revizuirii, precum şi în funcție de deficiențele constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de dosare de audit aferente misiunilor derulate, care să permită echipei de inspecție formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului propriu de control al calităţii, conformităţii dosarelor de audit cu acesta și asupra modului de respectare a standardelor profesionale aplicabile şi a altor reglementări emise de Camera.
La solicitarea echipei de inspecție, auditorii financiari au obligaţia:
a) să ofere toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea desfășurată, precum și să pună la dispoziţie toate documentele justificative privind achitarea cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;

b) să asigure accesul echipei de inspecție la dosarele misiunii, la situaţiile financiare proprii, precum și la actele și documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenţa revizuirii şi servesc pentru documentarea probelor de inspecție care susţin concluziile inspecției;

c) să ia act ȋn scris de constatările echipei de inspecție, și să comunice în scris Camerei, la termenele fixate de echipa de inspecție, modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma revizuirii de către inspectorii Camerei.