Persoane fizice cu calificare obţinută in alte state membre ale Uniunii Europene
Data de organizare a sesiunii din anul 2018 a testului de aptitudini pentru persoanele fizice care au dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene: 29 iunie 2018, ora 09:00
Locația: sediul CAFR

Calendarul pentru testul de aptitudini:
   1. depunearea dosarelor: 13 iunie - 19 iunie 2018;
   2. verificarea, selectarea dosarelor care îndeplinesc condițiile de participare la testul de aptitudini: 14 iunie - 22 iunie 2018;
   3. publicarea pe site-ul CAFR a listei candidaților acceptați: 22 iunie 2018;
   4. depunerea contestațiilor candidaților neacceptați: 25 iunie 2018;
   5. soluționarea contestațiilor candidaților neacceptați: 26 iunie 2018;
   6. publicarea pe site-ul CAFR a listei finale a candidaților acceptați: 27 iunie 2018.

Participanți: Orice persoană fizică autorizată și care a obținut dreptul de practică a profesiei de auditor financiar în alt stat membru poate participa la testul de aptitudini.

Condiții de autorizare
ASPAAS autorizează auditorii financiari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au fost autorizați, respectiv au obținut dreptul de practică a profesiei de auditor financiar în statul membru de origine;
b) îndeplinesc condițiile de bună reputație prevăzute la art. 5 din Legea nr. 162/2017;
c) au promovat testul de aptitudini organizat de ASPAAS în baza Legii nr. 162/2017.

Persoana fizică care solicită să îi fie aprobată autorizarea ca auditor financiar în România trebuie să depună la sediul CAFR un dosar, care va conţine următoarele documente:
cerere de înscriere (CLICK AICI);
• copie de pe pașaport sau alt act de identitate;
• certificatul/documentul eliberat de autoritatea competentă din alt stat membru, care atestă autorizarea sau înregistrarea ca auditor financiar și din care reiese dreptul de practică a profesiei de auditor financiar în statul respectiv, valabil în anul înscrierii la testul de aptitudini, în copie;
• curriculum vitae semnat și datat pe fiecare pagină;
• 3 fotografii tip legitimație (3/4);
• cazier judiciar în termenul legal de valabilitate;
• dovada achitării taxei de înscriere la testul de aptitudini.
Documentele menționate mai sus se depun, personal sau prin delegat cu împuternicire simplă, însoțite de traducerea în limba română legalizată de un notar public din România.

Taxa pentru testul de aptitudini este de 2600 lei.
Testul de aptitudini va fi susţinut în limba română.

Accesul în sala de examen este permis doar candidaților aflați pe lista finală , membrilor comisiei de examinare și reprezentanților ASPAAS.

Tematica și bibliografia testului de aptitudini (CLICK AICI)

Cadru legal:
Ordinul președintelui ASPAAS nr. 54/2018 privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizați în alte state membre și a auditorilor autorizați în țări terțe (CLICK AICI)