Anunț referitor la depunerea candidaturilor pentru COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 Prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.  13 din 28 februarie  2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 211 din 03 martie 2022, s-a stabilit ziua pentru întrunirea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România pentru data de 29 APRILIE 2022.

În cadrul Conferinței anuale din data de 29 APRILIE 2022 vor avea loc alegeri pentru membrii:

Comisiei de disciplină

Depunerea candidaturilor se va face în perioada 14 MARTIE – 01 APRILIE 2022

Orice membru al Camerei, persoană fizică, poate fi ales în Comisia de disciplină, ca membru permanent sau supleant, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;

c) îndeplineşte cerinţele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;

d) nu a fost sancţionat disciplinar de Cameră sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;

e) nu este ales sau nu deţine o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;

f) a respectat procedura de depunere a candidaturii prevăzută în normele emise de Cameră.g) a deţinut mai puţin de două mandate ca membru al Comisiei de disciplină, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei.

 

Candidații vor depune depune în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau direct la sediul Camerei din Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, un dosar care să cuprindă:

– cererea de candidatură (descarca aici);
– copia actului de identitate (C.I. sau B.I.);
– copia carnetului de membru vizat la zi;

 curriculum vitae (“CV”), format european, din care să rezulte experiența profesională și în care se face o scurtă descriere a propriei activități
– declarație pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de eligibilitate (descarca aici).

 

În cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România pentru data de 29 aprilie 2022 vor fi aleși membrii Comisiei de displină, care este formată din trei membri titulari și doi membri supleanți.

 

Regulamentul pentru organizarea alegerilor pentru Comisia de disciplină (click aici

Calendar de depunere a candidaturilor (click aici).