Conducerea si organizarea CAFR

Conferinţa CAFR

Conferinţa CAFR
-este organul superior de conducere al CAFR;
-formată din toţi membrii cu drept de vot ai CAFR;
-poate fi ordinară (se întruneşte o dată pe an, la convocarea Consiliului, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent);
-poate fi extraordinară ( poate fi convocată de Biroul Permanent sau la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului CAFR ori a unei cincimi din numărul membrilor CAFR, cu drept de vot).

Atribuţii
-dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei;
-dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei;
-dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei;
-aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;
-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar următor;
-aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă;
-alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Camerei;
-alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
-stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei;
-aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei pe anul în curs;
-aprobarea constituirii, reorganizării sau desfiinţării reprezentanţelor din ţară şi din străinătate ale Camerei;
-aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei.

Consiliul CAFR

Consiliul Camerei este format din unsprezece membri, inclusiv președintele acestuia, aleși în cadrul Conferinței dintre auditorii financiari, pentru un mandat de trei ani, potrivit procedurii de alegeri aprobate de Cameră, cu avizul prealabil al ASPAAS.

Atât membrii Consiliului Camerei, cât și președintele Consiliului Camerei pot îndeplini cel mult două mandate.

Consiliul Camerei se întrunește o dată la două luni și ori de câte ori se consideră necesar, la cererea președintelui Consiliului Camerei sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

Pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Camerei este necesară prezența a cel puțin șapte membri din cei unsprezece membri ai Consiliului Camerei.

 

 

Competențe și atribuții

Consiliul Camerei coordonează, conduce și controlează activitatea Camerei și are următoarele atribuții:

a) asigură executarea hotărârilor Conferinței și informează Conferința asupra modului de îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legii;

b) asigură condițiile pentru administrarea și gestionarea eficientă a patrimoniului Camerei, potrivit legii;

c) adoptă și prezintă Conferinței propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei;

d) adoptă și prezintă spre aprobare Conferinței raportul de activitate, situațiile financiare anuale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli privind exercițiul încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și cel al programului de activitate pentru exercițiul în curs;

e)adoptă și prezintă spre analiză ASPAAS raportul anual cu privire la activitatea Camerei, cu 30 de zile înainte de data Conferinței;

f) înaintează spre aprobare Conferinței proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Camerei cu avizul prealabil al ASPAAS;

g) aprobă normele de reprezentare la Conferința Camerei;

h) aprobă normele pentru organizarea procesului de alegeri;

i) adoptă Codul etic, Standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii conexe pentru alte misiuni decât cele de audit statutar, standardele de audit intern și alte norme sau standarde profesionale;

j) adoptă norme pentru organizarea și urmărirea programului de formare continuă a membrilor săi și pentru organizarea controlului de calitate al activităților membrilor săi pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3)lit. b) -e) din O.U.G. nr. 75/1999;

k) aprobă alte reglementări necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor Camerei;

l) alege și revocă membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei, cu excepția președintelui Consiliului Camerei, care este ales de către Conferința Camerei;

m) aprobă normele privind desfășurarea activității curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuțiile și responsabilitățile structurilor executive, precum și raporturile dintre acestea, contractul colective muncă, statul de funcții și politica de personal;

n) aprobă acordarea titlului de „Auditor financiar de onoare”, „Președinte de onoare”, membru al Comitetului de excelență, în condițiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră;

o) înființează comitete de lucru pe domenii de activitate;

p) stabilește indemnizația președintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, Biroului permanent al Consiliului Camerei și Comisiei de disciplină și onorariul de audit pentru auditorii statutari ai Camerei;

r) desemnează reprezentantul Camerei în Consiliul superior al ASPAAS;

s) duce la îndeplinire atribuțiile delegate de ASPAAS;

ș) poate acorda derogări pentru membrii CAFR pentru activitățile pentru care CAFR are competență potrivit legii;

t) acordă și retrage calitatea de membru al Camerei;

ț) dezbate și aprobă raportul anual de activitate al Comisiei de disciplină;

u) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament, alte norme și reglementări adoptate de Cameră, cu excepția celor date în competența Conferinței sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Consiliul Camerei își stabilește un regulament propriu de funcționare, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Consiliul Camerei poate delega atribuții Biroului permanent al Consiliului Camerei și președintelui Consiliului Camerei, după caz.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Camerei emite hotărâri.

Hotărârile Consiliului Camerei cu impact asupra profesiei de auditor financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul prealabil al ASPAAS, după caz.

 

Membrii Consiliului CAFR

 

Adrian Popescu,

Preşedintele Camerei, Consiliului şi Biroului Permanent al Consiliului Camerei

Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă,

Prim-Vicepreşedinte al Consiliului

Iulian Ardeleanu,

Vicepreședinte al Consiliului

Conf. univ. dr. Alin Constantin Dumitrescu,

Vicepreședinte al Consiliului

Liliana Ialomiţianu,

Vicepreședinte al Consiliului

Alina Gabriela Făniţă, 

Membru al Consiliului

Rodica Călugăreanu,

Membru al Consiliului

Dan – Alexandru Groza,

Membru al Consiliului

Mircea – Iosif Rus,

Membru al Consiliului

Filip Stoica,

Membru al Consiliului

Nicolae Covrig,

Membru al Consiliului

 

Biroul permanent al Consiliului Camerei

Biroul permanent al Consiliului Camerei
-are în componenţa sa: Preşedintele, Prim-Vicepreşedintele şi cei 3 Vicepreşedinţi ai Consiliului Camerei;
-se întruneşte o data pe luna sau de cate ori este necesar.

Atributii

Biroul permanent al Consiliului Camerei asigură conducerea curentă a Camerei şi exercită următoarele atribuţii:
– elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl înaintează spre dezbatere şi adoptare Consiliului Camerei, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;
– supraveghează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
– propune spre adoptare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei pe anul în curs;
– aprobă programele de activitate ale aparatului executiv;
– adoptă şi transmite spre informare Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar planul anual de inspecţie în ceea ce priveşte controlul de calitate în domeniul auditului statutar;
– aprobă programul deplasărilor în străinătate;
– angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;
– propune spre aprobare Consiliului Camerei organigrama aparatului executiv al Camerei, normele privind activitatea acestuia şi politica de personal;
– aprobă, la propunerea Secretarului General, contractul colectiv de muncă la nivelul Camerei;
– monitorizează întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public;
– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau hotărâte de Consiliu, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Consiliului Camerei.

 

Biroul permanent al Consiliului Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.
În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei emite decizii.

Auditor statutar

Atributii
-efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei;
-întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere şi aprobare ;
-poate participa la şedinţele Consiliului Camerei fără drept de vot.

 

Conducerea Executivă a CAFR

Secretar General  : Daniela Ștefanuț

Contabil şef          : Mihaela Bodan

Istoricul membrilor Consiliului CAFR