Audit intern

Comunicate

Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar ! 02.04.2018

Camera Auditorilor Financiari din România atrage atenția cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și organizarea comitetului de audit la entitățile de interes public.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.

Subliniem faptul că, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ. Exercitarea activității de audit intern se realizează în conformitate cu standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de Cameră și cu respectarea tuturor reglementărilor emise de CAFR privind activitatea de audit financiar, pentru care Camera este competentă, potrivit legii.

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

În acest sens, recomandăm auditorilor financiari să comunice persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, noile cerințe cu privire la organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și sancțiunile care pot fi aplicate, prin includerea unui paragraf de atenționare în scrisoarea destinată conducerii entității auditate.

Camera Auditorilor Financiari din România
02.04.2018

Reglementări 2019

Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern (IPPF – International Professional Practices Framework) emis de Global IIA  (The Institute of Internal Auditors – Institutul Internațional al Auditorilor Interni, USA) actualizat în 2017 (în vigoare) se regăsește pe site-ul  Global IIA – cu traducere în limba română asigurată de AAIR (Asociația Auditorilor Interni din România)  și cuprinde:
1_Principii Fundamentale pentru Practica Profesională a Auditului Intern  (descarcă AICI)
2_Definiția auditului intern (descarcă AICI)
3_Codul Etic (descarcă AICI)
4_Standardele Internaționale de Audit Intern (descarcă AICI)
 
Alte materiale de interes pentru practicieni pot fi consultate pe site-ul Global IIA: https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance

 CAFR are plăcerea de a vă pune la dispoziție „GHIDUL PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE AUDIT INTERN – Ediția a II-a, 2019”.

 Materialul reprezintă rezultatul activității comitetului de lucru pentru audit intern, constituit atât din membrii ai CAFR cât și din reprezentanți ai Asociației Auditorilor Interni din România (AAIR).

 Ediția 2019 a Ghidului  se dorește a fi un sprijin real în activitatea practică atât pentru auditorii financiari – coordonatori ai activității de audit intern de la nivelul organizațiilor,  cât și pentru persoanele care fac parte din echipele organizate pentru a desfășura misiuni de audit intern.

 Ghidul conține recomandări general aplicabile, poate fi adaptat de la caz la caz pentu domeniile specializate și reprezintă un îndrumător pentru aplicarea celor mai bune practici în domeniu.

PENTRU DESCARCARE – CLICK AICI –

Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)

În conformitate cu  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, modificată și completată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), activitatea de audit intern se organizează și se exercită potrivit Standardelor internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii (Global IIA) şi adoptate de Cameră.

Astfel, reglementările aplicabile activității de audit intern la entitățile care intră sub incidența Legii 162/2017 trebuie să asigure conformarea cu cerințele  Cadrului internațional de practici profesionale ale auditului intern (International Professional Practices Framework -IPPF), emis și actualizat de Global IIA în anul 2016 și  care a intrat în vigoare în 2017.

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.7 din 4 ianuarie 2018 au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global II).
Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.
Normele obligatorii sunt traduse în limba română prin grija Asociației Auditorilor Interni din România și sunt publicate pe site-ul Global IIA, cu următoarea structură:
– Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
– Definiția auditului intern;
– Codul etic;
– Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele).

Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 56/2015, pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015 rămâne în vigoare.
Ghidul se poate adapta pentru activitatea de audit intern a entităților, în funcție de specificul, strategia și obiectivele acesteia și în conformitate cu Pricipiile fundamentale, Standardele și Codul etic pentru practica profesională a auditului intern, adoptate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017.
CAFR recomandă auditorilor financiari care coordonează activități de audit intern ca, pentru raportările anuale 2017 să menționeze modul în care documentația serviciilor de audit intern a fost adaptată cerințelor IPPF 2017.

Arhivă

Despre Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern – Ediția 2015

Camera  Auditorilor Financiari din România a tipărit ”Ghidul privind Implementarea Standardelor  Internaționale de Audit Intern”

       
Publicația  se adresează auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care coordonează misiuni de audit intern, precum și oricăror altor persoane implicate în activitatea de audit intern.
     ”Ghidul privind Implementarea Standardelor  Internaționale de Audit Intern” este  disponibil spre vânzare la standurile Camerei Auditorilor Financiari din România de la:
Sediul central, București, str. Sirenelor  nr. 67 – 69, sector 5
Reprezentanța Regională Brașov – Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Reprezentanța Regională Cluj – Str. General Traian Moşoiu, nr. 46, Ap. 17
Reprezentanța Regională Iași – Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO SRL)
Reprezentanța Regională Timișoara – Str. Piaţa Consiliul Europei, nr.1 (Cladirea ASIROM)
Preț:  25 lei.