Audit intern

Comunicate

Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar! 20.03.2024

Camera Auditorilor Financiari din România readuce în atenția membrilor CAFR cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar.

 

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017,„entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern.”

 

Nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern constituie, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

 

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

 

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

 

În acest sens, recomandăm auditorilor financiari să comunice persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, cerințele legale cu privire la organizarea activității de audit intern, precum și sancțiunile care pot fi aplicate.

 

Camera Auditorilor Financiari din România

IUNIE 2024-Noile Standarde Globale de Audit Intern | 11.06.2024
13 Iulie 2023 – Conferința Internațională – Institutul Auditorilor Interni (IIA) - Comunicat de presă- | 24.07.2023

Institutul Auditorilor Interni -The Institute of Internal Auditors (IIA) – pune la dispoziția celor interesați Comunicatul de presă  privind lucrările Conferinței Internaționale de Audit Intern, care a avut loc în data de 13 Iulie 2023.

Conferința a avut ca temă „O lume. Un viitor” , iar cei aproximativ 2600 de participanți din 112 țări au luat parte la discuțiile susținute de lideri internaționali în profesie, educație, certificare, cercetare și orientări tehnice.

Considerat cel mai important eveniment internațional de audit intern al anului, manifestarea  a evidențiat proiectul de „Viziune 2035”, cercetarea globală a riscurilor, feedback-ul preliminar asupra noilor Standarde internaționale de audit intern propuse și cum se răspunde la schimbările rapide.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate aspecte privind comentariile primite de IIA legate de noile Standarde internaționale de audit intern propuse și perspectiva emiterii formei actualizate a Cadrului Internațional de Practici Profesionale – the International Professional Practices Framework (IPPF) și a Standardelor  la finele anului 2023.

De asemenea, au fost reliefate aspecte legate de modul în care auditorii interni pot sprijini organizațiile, creșterea eficacității auditului intern în următorii ani, dar și considerente legate de inteligența artificială, securitatea cibernetică, protecția / confidențialitatea datelor, fraudă, digitalizare, standardele de mediu, sociale și de guvernanță – ESG (Environmental, Social, Governance).

Detalii pot fi consultate pe site-ul IIA:

https://www.theiia.org/en/content/communications/press-releases/2023/july/global-internal-audit-leaders-leave-iia-2023-international-conference-with-focus-on-the-future/

 

Echipa CAFR

Postat la data de 24.07.2023

CAFR pune la dispoziția membrilor săi o aplicație electronică (SOFT) pentru activitatea de audit intern | 18.01.2022

Aplicație electronică (SOFT) – Dosar electronic audit intern

 

Stimați colegi,

CAFR are deosebita plăcere de a vă anunța că este disponibilă o aplicație de audit intern, care vă va sprijini în activitatea de audit intern și întocmirea electronică a documentației / dosarului de audit intern.

Soft-ul integrează cerințele / recomandările din Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern, Ediția a II-a, CAFR 2019, asigurând gestionarea coerentă și coroborarea informațiilor încărcate, dar și posibilitatea de adăugare de informații, în funcție de natura și amploarea activității.

 

Aplicația  a fost testată în detaliu în cadrul Grupului de lucru CAFR pentru Auditul Intern, a fost prezentată în luna decembrie 2021 în cadrul unui Webinar organizat de CAFR gratuit pentru auditorii financiari (on-line pe platforma ZOOM), iar participanții au apreciat utilitatea și necesitatea unei astfel de aplicații.

 

Produsul este opțional și se recomandă a fi utilizat atât pentru activitatea de audit intern externalizată, cât și pentru structurile interne (compartiment funcțional). Aplicația reprezintă un suport tehnic care eficientizează misiunile de audit intern și este dezvoltat și pus la dispoziție de SC BUSINESS COMMUNICATIONS SRL.

Pentru mai multe informații, descărcarea și achiziționarea aplicației, accesați: https://am.bcomm.ro/audit-intern/

E-mail: audit.intern@bcomm.ro

 

Echipa CAFR

 

Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar ! 02.04.2018

Camera Auditorilor Financiari din România atrage atenția cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și organizarea comitetului de audit la entitățile de interes public.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.

Subliniem faptul că, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ. Exercitarea activității de audit intern se realizează în conformitate cu standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de Cameră și cu respectarea tuturor reglementărilor emise de CAFR privind activitatea de audit financiar, pentru care Camera este competentă, potrivit legii.

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

În acest sens, recomandăm auditorilor financiari să comunice persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, noile cerințe cu privire la organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și sancțiunile care pot fi aplicate, prin includerea unui paragraf de atenționare în scrisoarea destinată conducerii entității auditate.

Camera Auditorilor Financiari din România
02.04.2018

Reglementări 2019

Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern (IPPF – International Professional Practices Framework) emis de Global IIA  (The Institute of Internal Auditors – Institutul Internațional al Auditorilor Interni, USA) actualizat în 2017 (în vigoare) se regăsește pe site-ul  Global IIA – cu traducere în limba română asigurată de AAIR (Asociația Auditorilor Interni din România)  și cuprinde:
1_Principii Fundamentale pentru Practica Profesională a Auditului Intern  (descarcă AICI)
2_Definiția auditului intern (descarcă AICI)
3_Codul Etic (descarcă AICI)
4_Standardele Internaționale de Audit Intern (descarcă AICI)
 
Alte materiale de interes pentru practicieni pot fi consultate pe site-ul Global IIA: https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance

 CAFR are plăcerea de a vă pune la dispoziție „GHIDUL PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE AUDIT INTERN – Ediția a II-a, 2019”.

 Materialul reprezintă rezultatul activității comitetului de lucru pentru audit intern, constituit atât din membrii ai CAFR cât și din reprezentanți ai Asociației Auditorilor Interni din România (AAIR).

 Ediția 2019 a Ghidului  se dorește a fi un sprijin real în activitatea practică atât pentru auditorii financiari – coordonatori ai activității de audit intern de la nivelul organizațiilor,  cât și pentru persoanele care fac parte din echipele organizate pentru a desfășura misiuni de audit intern.

 Ghidul conține recomandări general aplicabile, poate fi adaptat de la caz la caz pentu domeniile specializate și reprezintă un îndrumător pentru aplicarea celor mai bune practici în domeniu.

PENTRU DESCARCARE – CLICK AICI –

Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)

În conformitate cu  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, modificată și completată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), activitatea de audit intern se organizează și se exercită potrivit Standardelor internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii (Global IIA) şi adoptate de Cameră.

Astfel, reglementările aplicabile activității de audit intern la entitățile care intră sub incidența Legii 162/2017 trebuie să asigure conformarea cu cerințele  Cadrului internațional de practici profesionale ale auditului intern (International Professional Practices Framework -IPPF), emis și actualizat de Global IIA în anul 2016 și  care a intrat în vigoare în 2017.

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.7 din 4 ianuarie 2018 au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global II).
Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.
Normele obligatorii sunt traduse în limba română prin grija Asociației Auditorilor Interni din România și sunt publicate pe site-ul Global IIA, cu următoarea structură:
– Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
– Definiția auditului intern;
– Codul etic;
– Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele).

Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 56/2015, pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015 rămâne în vigoare.
Ghidul se poate adapta pentru activitatea de audit intern a entităților, în funcție de specificul, strategia și obiectivele acesteia și în conformitate cu Pricipiile fundamentale, Standardele și Codul etic pentru practica profesională a auditului intern, adoptate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017.
CAFR recomandă auditorilor financiari care coordonează activități de audit intern ca, pentru raportările anuale 2017 să menționeze modul în care documentația serviciilor de audit intern a fost adaptată cerințelor IPPF 2017.

Arhivă

Despre Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern – Ediția 2015

Camera  Auditorilor Financiari din România a tipărit ”Ghidul privind Implementarea Standardelor  Internaționale de Audit Intern”

       
Publicația  se adresează auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care coordonează misiuni de audit intern, precum și oricăror altor persoane implicate în activitatea de audit intern.
     ”Ghidul privind Implementarea Standardelor  Internaționale de Audit Intern” este  disponibil spre vânzare la standurile Camerei Auditorilor Financiari din România de la:
Sediul central, București, str. Sirenelor  nr. 67 – 69, sector 5
Reprezentanța Regională Brașov – Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Reprezentanța Regională Cluj – Str. General Traian Moşoiu, nr. 46, Ap. 17
Reprezentanța Regională Iași – Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO SRL)
Reprezentanța Regională Timișoara – Str. Piaţa Consiliul Europei, nr.1 (Cladirea ASIROM)
Preț:  25 lei.