Compartimente

Conducerea executivă a CAFR

Secretar General  : Daniela Stefanut

Contabil şef:      :    Mihaela Bodan

Compartiment admitere, pregătire continuă şi stagiari
 • elaborează Programul anual de pregătire profesională al auditorilor financiari- membri CAFR, pe care îl prezintă spre aprobare Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);
 • propune  spre aprobare Consiliului Camerei lista lectoriilor care pot elabora suportul de curs și  lista  cu  lectorii  care  pot  susține  cursurile  de  pregătire profesională în sistem e-learning și în sistem clasic- ținând cont de perioadele și numărul de centre stabilite prin Programul anual de pregătire profesională, aprobat de Consiliul Camerei;
 • organizează cursurile de pregătire profesională în sistem clasic (cursuri „la sală”) și în sistem on-line („cursuri in platforma de e-learning CAFR”);
 • elaborează planul de filmări și coordonează filmarea cursurilor care urmează a fi încărcate în platforma e-learning a CAFR;
 • oferă asistență membrilor CAFR în activitățile acestora în platforma de e-learning CAFR (înscriere cursuri structurate și nestructurate, vizualizare materiale audio-video și documente din suporturile de curs, descărcare certificate individuale de participare);
 • înregistrează și monitorizează îndeplinirea Programului  de  pregătire  profesională  a auditorilor financiari membri CAFR;
 • eliberează adeverințe solicitate de membri, care atestă pregătirea profesională efectuată la Camera Auditorilor Financiari din România;
 • elaborează răspunsuri la solicitările privind pregătirea profesională continuă, primite din partea organismelor interne sau internaționale;
 • organizează și promovează cursuri, manifestări profesionale, seminarii și mese rotunde care au drept scop dezvoltarea profesională a membrilor CAFR;
 • asigură reprezentarea CAFR în cadrul Proiectului Educație Profesională Contabilă Europa (PAEE) la cele mai ridicate standarde;
 • asigură conformitatea cu Standardele Internaționale de Educație (IES) emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și cu alte norme internaționale în materie de învățământ;
 • promovează acțiunile întreprinse de CAFR în domeniul pregătirii profesionale;
 • promovează în rândul membrilor protocoalele de cooperare existente în domeniul pregătirii profesionale;
 • demarează acțiuni în vederea încheierii de acorduri de cooperare cu mediul academic sau cu instituții sau organisme profesionale, având drept scop colaborarea în domeniul pregătirii profesionale continue.

 

Camera Auditorilor Financiari din România

Adresa: Str. Sirenelor, nr.67-69, Sector 5, Bucuresti
Tel: +4031.433.59.42
Mobil: +40749.011.146
Fax: +4031.433.59.40
Email: invatamant.admitere@cafr.ro

 

Compartiment monitorizare, control, competenţă şi cercetare profesională (CMCCCP)

Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat ca un sistem independent, potrivit prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 şi se desfăşoară de către Compartimentul de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare profesională (CMCCCP).

Excepţie constituie auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, altul decât cel statutar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi, conform art. 2 (2) din Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020.

În cadrul CAFR, structura specializată în efectuarea controalelor de calitate este Compartimentul de Monitorizare, Control, Competență și Cercetare Profesională (CMCCCP).

COMPONENŢA CMCCCP

Compartimentul are în componență 7 persoane, 3 inspectori principali și 3 inspectori, (5 auditori financiari și un stagiar în activitatea de audit financiar) și un șef de compartiment (auditor financiar) :

Șef compartiment delegat: Rodica IACOB (auditor financiar)

Inspectori principali: Silviu AGACHE, Andrei CLIM, Alexandru RĂDOI-delegat (auditori financiari)

Inspectori: Ana Maria DUTA, Simona VIȘAN (auditori financiari); Andreea MARIN (stagiar în audit).

Coordonatorul Compartimentului monitorizare, control, competență și cercetare profesională este domnul Adrian POPESCU.

 

CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU ECHIPA DE INSPECȚIE:

Echipa de inspecție este formată din minim 2 persoane și este coordonată de un inspector principal sau inspector din cadrul CMCCCP, care trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

Inspectorii care efectuează inspecții pentru asigurarea calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calităţii auditului.

La primirea delegaţiei de inspecţie, membrii echipei de inspecție semnează declarația din care rezultă dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul Etic sau alte reglementări aplicabile, în raport cu auditorul financiar la care urmează să efectueze inspecția de calitate.

Principalele atribuţii ale CMCCCP conform Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020 si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 sunt:

a) efectuează inspecțiile pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât auditul statuar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR, în condițiile legii;

b) monitorizează auditorii financiari pe o perioadă determinată în funcție de calificativul obținut, de factorii de risc identificați sau de alte criterii aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei, la propunerea CMCCCP;

c) asigură implementarea sistemului de control al calității activității desfășurate de membrii Camerei, pentru activitățile stabilite la art. 3 alin.(3) literele b)-e) din OUG nr. 75/1999;

d) efectuează controlul activității desfășurate de membrii Camerei, prevăzute la art. 3 alin. (3) literele b)-e) din OUG nr. 75/1999, în condițiile legii;

e) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CMCCCP, cu asigurarea conformității acestora cu normele și reglementările interne și internaționale în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;

f) urmărește respectarea de către membrii Camerei a normelor care reglementează exercitarea profesiei de auditor financiar, în condițiile legii;

g) sesizează Comisia de disciplină în cazul în care constată existența unor indicii privind posibila săvârșire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectați, în condițiile legii;

h) acordă, cu aprobarea Consiliului Camerei, suport tehnic la investigarea aspectelor profesionale în cadrul procedurilor disciplinare privind membrii Camerei, efectuate de către Comisia de disciplină, în condițiile legii;

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Camerei, în condițiile legii.

  

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.43
Fax:+4031.433.59.40
E-mail: monitorizare@cafr.ro

 

Compartiment servicii şi asistenţă membri

Compartimentul servicii și asistență membri:

a) întocmește, actualizează și publică Registrul membrilor Camerei;

b) întocmește documentația privind înscrierea ca membru al Camerei;

c) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CSAM, cu asigurarea conformității acestora cu normele și reglementările interne și internaționale în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;

d) urmărește îndeplinirea de către membrii Camerei a tuturor obligațiilor prevăzute de reglementările Camerei la termenele stabilite prin acestea și informează Biroul permanent al Consiliului Camerei în cazul în care se constată nerespectarea acestora, în vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

e) oferă consultanță membrilor Camerei privind activitatea de audit financiar și alte activități desfășurate de aceștia, în condițiile legii;

f) organizează activitatea de documentare, informare și asistență profesională pentru membrii Camerei;

g) participă la formularea răspunsurilor Camerei către terți, din punctul de vedere al reglementărilor legale;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Camerei, în condițiile legii.

Compartimentul servicii pentru membri

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.46
Mobil: 0749.011.145
Fax:+4031.433.59.40
Email: servicii.membri@cafr.ro

Compartiment etică, juridic şi investigaţii

Prezentare

Compartimentul juridic are următoarele atribuții:

 • acordă consultanță și asistență juridică în toate problemele de drept solicitate de Cameră;
 • redactează/avizează proiecte de contracte și/sau proiecte ale altor documente legale referitoare la activitatea Camerei, în acord cu legislația din domeniu și cu  reglementările  interne;
 • întocmește și înaintează Secretarului General documentația în vederea obținerii diferitelor aprobări, avize și certificate necesare desfășurării activității Camerei, în condițiile legii;
 • informează corect și la timp Secretarul General asupra schimbării legislației în vigoare și semnalează necesitatea abrogării sau modificării unor acte cu caracter normativ ale CAFR pentru a se asigura conformitatea cu noile reglementari;
 • reprezintă Camera în justiție și redactează documente de apărare a intereselor CAFR în litigiile în care este implicată;
 • asigură consultanță juridică pentru Cameră, dând interpretări legale tuturor prevederilor pentru care se solicită un punct de vedere juridic care vizează activitatea Camerei, după caz;
 • păstrează evidența hotărârilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent, Ordinelor Președintelui și dispozițiilor Secretarului General, monitorizează aplicarea acestora, din punct de vedere al legalității, și informează Secretarul General de îndată cu privire la măsurile care se impun a fi luate, în condițiile legii;
 • păstrează evidența tuturor contractelor încheiate de CAFR cu terții și monitorizează executarea acestora din punct de vedere al legalității, și informează Secretarul General de îndată cu privire la măsurile care se impun a fi luate, în condițiile legii;
 • asigură publicarea hotărârilor și deciziilor organelor de conducere ale Camerei, potrivit reglementărilor și normelor în vigoare;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Secretarul General, în condițiile legii.
 • asigură secretariatul tehnic al Comisiei de disciplină.
Contact

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel:   +4031.433.59.45
         +4031.433.59.00
Fax: +4031.433.59.40
E-mail: juridic@cafr.ro

 

 

 

Compartiment marketing, comunicare şi relaţii internaţionale

Prezentare

Compartimentul de marketing, comunicare și relații internaționale, are în principal, următoarele atribuţii:

 • Elaborarea şi controlul punerii în aplicare a planului de marketing, strategiilor de imagine și comunicare
 • Realizează campanii de atragere si fidelizare a membrilor CAFR;
 • Stabilește calendarul acțiunilor de promovare pe baza strategiilor elaborate;
 • Planifica si personalizează produsele/serviciile oferite membrilor;
 • Coordonează realizarea de campanii de promovare;
 • Coordonează realizarea de studii de piața;
 • Concepe materiale de promovare si comunicare pentru organizație;
 • Coordonează conținutul informațional al site-ului organizației;
 • Realizează activități de PR;
 • Analizează impactul instrumentelor de promovare utilizate;
 • Editarea revistei „Practici de Audit, cu apariţie trimestrială;
 • Redactare newsletter lunar „InfoAudit”
 • Analiza altor organizații profesionale de profil si identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale produselor acestora;
 • Analiza ofertelor publicitare si identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
 • Proiectarea materialelor publicitare (anunțuri, pliante, oferte etc.);
 • Colaborarea nemijlocită cu agențiile de publicitate si cu mass-media;
 • Proiectarea de chestionare pentru studiul pieței, efectuarea culegerii de date si a prelucrării statistice consecutive aplicării lor, redactarea raportului de studiu al pieței;
 • Coordonează elaborarea, pe baza informaţiilor deţinute şi a celor furnizate de celelalte structuri interne ale Camerei, a documentelor necesare în vederea aderării Camerei la organizaţiile profesionale de profil;
 • Organizarea de evenimente de promovare a CAFR;
 • Urmăreşte derularea parteneriatelor dintre Cameră şi instituțiile din alte ţări care activează în domeniul auditului statuar şi îndeplinirea la termen a obligaţiilor ce revin C.A.F.R. în temeiul acestora;
 • Îndeplineşte activităţi de natură organizatorică necesare participării reprezentanţilor Camerei la acţiuni interne şi internaţionale;
 • Elaborează informări referitoare la reuniunile de interes din domeniul auditului financiar spre a fi aduse la cunoştinţă organelor de conducere ale Camerei si Membrilor;
 • Urmăreşte obţinerea informaţiilor necesare şi completează în termen formularele de participare a membrilor Biroului Permanent şi Consiliului la reuniunile internaţionale, europene şi regionale de interes pentru activitatea de audit statuar;
 • Traduce în limba româna materiale de interes pentru C.A.F.R., provenite de la organismele internaţionale sau alte lucrări necesare;
 • Traduce în limba engleză / franceză materiale primite din cadrul C.A.F.R., în vederea expedierii lor către organismele internaţionale sau alte părţi de interes din străinătate;
 • Urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei bune reputaţii a Camerei faţă de autorităţile publice, membrii şi organizaţii de profil şi alte categorii de public;
 • Asigură difuzarea informaţiilor privind imaginea instituţiei către conducere şi personalul executiv, stabilirea şi menţinerea legăturilor structurii interne cu exteriorul C.A.F.R.

Contact

Compartimentul de marketing, comunicare și relații internaționale:

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.21
+4031.433.59.22
Fax:+4031.433.59.40
E-mail: international@cafr.ro

Compartimentul contabilitate, resurse umane și servicii interne

Prezentare

Atribuţii:

 • întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale;
 • organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;
 • organizarea şi coordonarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;
 • respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil şi a termenelor de depunere la organele în drept;
 • păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare anuale;
 • evidenţierea corectă şi reală a veniturilor prin urmărirea încasării taxelor şi cotizaţiilor stabilite prin hotărârile Camerei;
 • evidenţierea corectă şi reală a cheltuielilor, în limita bugetului anual aprobat de Conferinţa Ordinară Anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România;
 • întocmirea Bugetului de Venituri – Cheltuieli, precum şi organizarea şi urmărirea execuţiei bugetare;
 • asigurarea serviciilor administrative şi de supraveghere a patrimoniului Camerei;
 • alte atribuţii stabilite de Biroul Permanent;
 • îtocmește, verifică și înregistrează dosarele de personal;

 • întocmește și actualizează registrul de evidență al salariaților;
 • asigură coordonarea și desfășurarea procesului de recrutare a salariaților CAFR;
 • împreună cu șefii de departamente întocmește și actualizează fișa postului pentru fiecare salariat, pe baza organigramei, a HG 433/2011, prezentului regulament și a celorlalte reglementări adoptate de Cameră. Fișele postului se aprobă de Directorul executiv, cu excepția fișei postului de director executiv, care se aprobă de catre președintele Camerei;
 • redactează contractele individuale de muncă, actele de modificare, suspendare și încetare, asigură gestionarea acestora și punerea în aplicare a tuturor actelor normative privind drepturile de personal;
 • coordonează Programul de evaluare a performanțelor personalului și arhivează toate documentele ce rezultă din desfășurarea acestui program în dosarele salariaților Camerei;
 • întocmește lunar foaia de prezență a salariaților;
 • păstrează registrul de sancțiuni disciplinare aplicate salariaților, la nivelul Camerei;
 • participă la consultări și negocieri cu reprezentanții salariaților Camerei;
 • asigură implementarea măsurilor specifice de sănătate și securitate în muncă, de prevenire și stingere  a incendiilor, conform legii;
 • participă la efectuarea procedurilor de cercetare disciplinară prealabilă a salariaților CAFR;
 • elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică compartimentului, participă la elaborarea și actualizarea regulamentului intern și a prezentului regulament, cu asigurarea conformității acestora cu normele și reglementările în domeniu, pe care le înaintează Secretarul General, în vederea supunerii spre aprobare Biroului permanent și Consiliului Camerei;
 • asigură serviciile administrative și de protocol pentru activitățile curente ale Camerei și ori de câte  ori se solicită din partea organelor de conducere ale Camerei;
 • desfășoară activități de curierat, comisionare și depunere/ridicare corespondență;
 • asigură serviciile de întreținere și curățenie a sediului Camerei;
 • participă la negocierea încheierii unor contracte cu diverși furnizori, în limitele mandatului acordat de Secretarul General, în condițiile legii;

 

 • primește de la toate structurile organizatorice, înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al CAFR și asigură expedierea corespondenței externe a Camerei (ieșiri ale documentelor);
 • primește, înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al CAFR și înaintează corespondența externă a Camerei, conform circuitului documentului aprobat la nivelul Camerei (intrări ale documentelor);
 • organizează un sistem eficient de stocare și arhivare a documentelor Camerei;
 • asigură convocarea și organizarea ședințelor Consiliului Camerei și ale Biroului Permanent, inclusiv consemnarea dezbaterilor;
 • asigură circuitul documentelor în scris și în format electronic, în cadrul Camerei, între structurile aparatului executiv și către organele de conducere ale Camerei;
 • participă la organizarea evenimentelor interne destinate membrilor CAFR (Conferința Camerei, Congres, seminarii, etc);
 • asigură colaborarea și cooperarea cu ASPAAS, cu alte instituții ale statului, precum și cu alte organisme profesionale, din domeniu, pe plan intern;
 • propune și elaborează acorduri de cooperare cu instituții omoloage de pe plan intern, pe care le înaintează Secretarul General, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Secretarul General, în condițiile legii.

 

Contact:

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.45   +4031.433.59.44
        +4031.433.59.00
Fax:+4031.433.59.40
E-mail: cafr@cafr.ro

 

Compartiment IT

Prezentare compartiment IT

 

Compartimentul IT, are in principal urmatoarele atributii:

 • Asigură mentenanța din punct de vedere tehnic a sistemului informatic al Camerei;
 • Verifică periodic starea dotărilor logistice ale Camerei (calculatoare, imprimante, scanere, etc);
 • Administrează baza de date și website-ul Camerei;
 • Oferă suport tuturor departamentelor din aparatul executiv;
 • Ține legătura cu furnizorii externi de servicii IT;
 • Propune măsuri de îmbunătățire a infrastructurii IT;
 • Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Secretarul General, în condițiile legii;

Contact

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.45
+4031.433.59.00
Fax:+4031.433.59.40
Email: it@cafr.ro

Reprezentanţa Regională Iaşi a CAFR pentru zona de dezvoltare Est-Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Galaţi, Vrancea):

Prezentare

Reprezentanța Regională Iaşi a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Est-Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Galaţi, Vrancea) asigură începând cu anul 2011 creșterea operativității în teritoriu a activităților CAFR.

Obiective:

Asigură activitățile de desfășurare a serviciilor pentru membri la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activități de înscriere, evidență, retragere și suspendare a membrilor CAFR – persoane fizice și juridice din regiunea de dezvoltare (preluarea dosarelor de înscriere, a rapoartelor și declarațiilor specifice, acordare vize, eliberare adeverințe, etc.);
•    Activităţi în vederea înscrierii în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (preluarea dosarelor).
•    Organizează cursurile de formare profesională structurate și nestructurate din zona de dezvoltare;
Alte activități
•    Încasarea taxelor și cotizațiilor fixe/variabile;
•    Activităţi de informare şi oferire de suport tehnic pentru membrii Camerei;
•    Activităţi de informare a persoanelor din afara Camerei;
•    Organizare de seminarii, întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;
•    Întâlniri consultative cu membrii și reprezentanții mediului de afaceri din regiune;
•    Promovarea publicațiilor existente: Revista Audit Financiar, Revista Practici de Audit, etc.;
•    Alte atribuții stabilite de conducerea Camerei.

Contact

Reprezentanţa Regională IAŞI a CAFR (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Galaţi, Vrancea)

Adresa: Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon/Fax: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
E-mail:centru.iasi@cafr.ro

 

 

Reprezentanţa Regională Braşov a CAFR pentru zona de dezvoltare Centru (Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova, Sibiu)

Prezentare

Reprezentanța Regională Braşov a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Centru (Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova, Sibiu) asigură creșterea operativității în teritoriu a activităților CAFR.

Obiective:
Asigură activitățile de desfășurare a serviciilor pentru membri la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activități de înscriere, evidență, retragere și suspendare a membrilor CAFR – persoane fizice și juridice din regiunea de dezvoltare (preluarea dosarelor de înscriere, a rapoartelor și declarațiilor specifice, acordare vize, eliberare adeverințe, etc.);
•    Activităţi în vederea înscrierii în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (preluarea dosarelor).
•    Organizează cursurile de formare profesională structurate și nestructurate din zona de dezvoltare;
Alte activități
•    Încasarea taxelor și cotizațiilor fixe/variabile;
•    Activităţi de informare şi oferire de suport tehnic pentru membrii Camerei;
•    Activităţi de informare a persoanelor din afara Camerei;
•    Organizare de seminarii, întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;
•    Întâlniri consultative cu membrii și reprezentanții mediului de afaceri din regiune;
•    Promovarea publicațiilor existente: Revista Audit Financiar, Revista Practici de Audit, etc.;
•    Alte atribuții stabilite de conducerea Camerei.

Contact

Reprezentanţa Regională BRAŞOV a CAFR pentru zona de dezvoltare Centru (Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova, Sibiu)

Adresa: Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter, Braşov, jud.Braşov
Telefon/Fax: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031.029
E-mail: centru.brasov@cafr.ro

 

Reprezentanţa Regională Cluj a CAFR pentru zona de dezvoltare Nord-Vest (Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj):

Prezentare

Reprezentanța Regională Cluj a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Nord-Vest (Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj) asigură creșterea operativității în teritoriu a activităților CAFR.

Obiective:
Asigură activitățile de desfășurare a serviciilor pentru membri la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activități de înscriere, evidență, retragere și suspendare a membrilor CAFR – persoane fizice și juridice din regiunea de dezvoltare (preluarea dosarelor de înscriere, a rapoartelor și declarațiilor specifice, acordare vize, eliberare adeverințe, etc.);
•    Activităţi în vederea înscrierii în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (preluarea dosarelor).
•    Organizează cursurile de formare profesională structurate și nestructurate din zona de dezvoltare;
Alte activități
•    Încasarea taxelor și cotizațiilor fixe/variabile;
•    Activităţi de informare şi oferire de suport tehnic pentru membrii Camerei;
•    Activităţi de informare a persoanelor din afara Camerei;
•    Organizare de seminarii, întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;
•    Întâlniri consultative cu membrii și reprezentanții mediului de afaceri din regiune;
•    Promovarea publicațiilor existente: Revista Audit Financiar, Revista Practici de Audit, etc.;
•    Alte atribuții stabilite de conducerea Camerei.

Contact

Reprezentanţa Regională CLUJ-NAPOCA a CAFR (Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj)
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon/fax: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170,
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro

 

Reprezentanţa Regională Timișoara a CAFR pentru zona de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)

Prezentare

Reprezentanța Regională Timișoara a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) asigură creșterea operativității în teritoriu a activităților CAFR.

Obiective:
Asigură activitățile de desfășurare a serviciilor pentru membri la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activități de înscriere, evidență, retragere și suspendare a membrilor CAFR – persoane fizice și juridice din regiunea de dezvoltare (preluarea dosarelor de înscriere, a rapoartelor și declarațiilor specifice, acordare vize, eliberare adeverințe, etc.);
•    Activităţi în vederea înscrierii în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (preluarea dosarelor).
•    Organizează cursurile de formare profesională structurate și nestructurate din zona de dezvoltare;
Alte activități
•    Încasarea taxelor și cotizațiilor fixe/variabile;
•    Activităţi de informare şi oferire de suport tehnic pentru membrii Camerei;
•    Activităţi de informare a persoanelor din afara Camerei;
•    Organizare de seminarii, întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;
•    Întâlniri consultative cu membrii și reprezentanții mediului de afaceri din regiune;
•    Promovarea publicațiilor existente: Revista Audit Financiar, Revista Practici de Audit, etc.;
•    Alte atribuții stabilite de conducerea Camerei.

Contact

Reprezentanţa Regională Timișoara a CAFR pentru zona de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)

Str. Paris, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara

Telefon/fax: 031.433.59.34
Mobil: 0731.031.028
Adresă de e-mail: centru.timisoara@cafr.ro

 

 

Reprezentanţa Regională Constanța a CAFR pentru zona de dezvoltare Est-Sud-Est (Constanța, Călărași, Tulcea):

Prezentare

Reprezentanța Regională Constanța a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Est-Sud-Est (Constanța, Călărași, Tulcea) asigură creșterea operativității în teritoriu a activităților CAFR.

Obiective:
Asigură activitățile de desfășurare a serviciilor pentru membri la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activități de înscriere, evidență, retragere și suspendare a membrilor CAFR – persoane fizice și juridice din regiunea de dezvoltare (preluarea dosarelor de înscriere, a rapoartelor și declarațiilor specifice, acordare vize, eliberare adeverințe, etc.);
•    Activităţi în vederea înscrierii în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (preluarea dosarelor).
•    Organizează cursurile de formare profesională structurate și nestructurate din zona de dezvoltare;
Alte activități
•    Încasarea taxelor și cotizațiilor fixe/variabile;
•    Activităţi de informare şi oferire de suport tehnic pentru membrii Camerei;
•    Activităţi de informare a persoanelor din afara Camerei;
•    Organizare de seminarii, întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;
•    Întâlniri consultative cu membrii și reprezentanții mediului de afaceri din regiune;
•    Promovarea publicațiilor existente: Revista Audit Financiar, Revista Practici de Audit, etc.;
•    Alte atribuții stabilite de conducerea Camerei.

Contact

Reprezentanţa Regională Constanța a CAFR pentru zona de dezvoltare Est-Sud-Est (Constanța, Călărași, Tulcea)

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon/fax: 031.433.59.36
Adresă de e-mail: centru.constanta@cafr.ro