Colaborare instituțională

Protocol de Colaborare între ANCPI și CAFR
În data de 26 martie 2019 a fost semnat Protocolul de Colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu scopul susținerii și îmbunătățirii rolului și importanței auditului financiar la întărirea și creșterea credibilității activității entităților economice, promovării celor mai bune practici ale profesiei de auditor financiar și a reglementărilor naționale și europene specifice în domeniu.
Această acțiune se înscrie în demersurile Camerei de identificare a unor noi oportunități de dezvoltare a pieței de audit pentru membrii săi.
C.C.I.R.

Protocol de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a semnat, în luna mai, un protocol de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), cu scopul de a promova în comun unele măsuri şi acţiuni menite să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri, la întărirea şi credibilizarea activităţii entităţilor economice, care reprezintă o piaţă importantă pentru activitatea de audit financiar.
CAFR şi CCIR au convenit să colaboreze în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ privind activitatea financiar-contabilă şi de audit.
Protocolul prevede, de asemenea, organizarea în comun, de cursuri de pregătire şi educaţie profesională, ca şi realizarea, în parteneriat, de manifestări profesionale – seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri pentru informarea comunităţii de afaceri asupra rolului activităţii de audit financiar.
Activităţile celor două instituţii vor fi mediatizate prin publicaţii şi prin alte mijloace de informare proprii.

Protocol CAFR – CCIR

C.C.I.B.

Protocol de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti (CCIB) au o îndelungată istorie a relațiilor de colaborare.

În luna mai 2023 a fost reînnoit Protocolul de colaborare dintre cele două instituții, care vor coopera în vederea organizării în parteneriat de conferințe, seminarii, mese rotunde, având drept scop promovarea în rândul comunității de afaceri bucureștene a reglementărilor din domeniul auditului financiar și a măsurilor și acțiunilor menite să contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri, la întărirea si credibilizarea activității entităților economice.

Totodată, părțile vor colabora pentru preluarea bunelor practici și a reglementărilor europene în domeniu, precum și pentru adaptarea și implementarea lor în România. De asemenea, echipele CCIB și CAFR vor lucra pentru dezvoltarea unor programe și activități cu implicații asupra comunității de afaceri bucureștene, inclusiv în ceea ce privește informarea mediului de business în privința rolului si importanței auditului financiar.

F.R.F.

Examenul de acreditare a auditorilor financiari, persoane juridice, pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal

Informăm pe cei interesați că, FRF organizează examenul de acreditare a societăților de audit financiar, care pot efectua misiuni de audit la cluburile de fotbal, în conformitate cu cerințele Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar (Click aici)

Administrația de Licențiere a Federației Române de Fotbal

A.F.E.R.

Din anul 2010, Camera Auditorilor Financiari din România este membră a Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, AFER – o organizaţie profesional – ştiinţifică, neguvernamentală, care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din domeniul fundamental al ştiinţelor economice.

CAFR împărtăşeşte obiectivele acestei Asociaţii, precum dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România, promovarea intereselor profesionale, ştiinţifice şi sociale ale comunităţii academice din domeniul economic şi armonizarea dezvoltării curriculare.

Educaţia şi pregătirea profesională au reprezentat şi continuă să reprezinte domenii cheie ale activităţii derulate de CAFR.

U.P.L.R.

Camera Auditorilor Financiari din România este membru UPLR.

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă.
UPLR este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătorie.
Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociaţii de profesii liberale şi este deschisă aderării tuturor organizaţiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 140.000 membri ai organizaţiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu Statut de observator al Consiliul European al Profesiilor liberale – CEPLIS şi al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic şi Social din România, având Statutul de membru observator al acestui organism.
Asociaţiile membre ale UPLR (conform site-ului www.uplr.ro, accesat la data de 13.05.2015)
sunt:
1. Ordinul Arhitecţilor din România
2. Camera Auditorilor Financiari din România
3. Uniunea Naţională a Barourilor din România
4. Uniunea Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR
5. Colegiul Farmaciştilor din România
6. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
7. Colegiul Medicilor din România
8. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
9. Ordinul Geodezilor din România
10. Asociaţia Consultanţilor în Management din România – AMCOR
11. Camera Consultanţilor Fiscali
12. Consiliul de Mediere
Funcţionarea Uniunii Profesiilor Liberale din România este asigurată de: Adunarea Generală, Biroul Executiv, preşedintele, cenzorii, comisiile.
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Uniunii Profesiilor Liberale din România şi este alcătuită din toţi membrii acesteia. Fiecare membru are dreptul la un vot.
Biroul Executiv este organul executiv al uniunii şi este format din trei membri care îndeplinesc funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte. Aceştia sunt reprezentanţi ai asociaţiilor membre care au obţinut în Adunarea generală, prin vot secret, în ordine descrescătoare, cel mai mare număr de voturi.
În prezent, componenţa Biroului Executiv al UPLR este următoarea:
1.Emilian RADU – preşedinte, reprezentând Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România;

2.Ec.Adrian VASCU – prim-vicepreşedinte, reprezentând Asociaţia Naţională a Evaluatorilor  Autorizaţi din România;

3.Dorin Valeriu BĂDULESCU – vicepreşedinte, reprezentând Consiliul de Mediere.

TRIBUNA ECONOMICA
A.S.F.

I. Protocol de Colaborare CAFR – ASF

II. Actul aditional nr. 1/26.03.2015 la Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Autoritatea de Supraveghere Fianciară

III. Condiţii privind aprobarea /avizarea auditorilor financiari care îşi manifestă intenţia de a audita entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.

  1. Ȋn temeiul art. 9, alin. (2) din Norma 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entitǎțile autorizate, reglementate şi supravegheate de cǎtre ASF, vǎ comunicǎm faptul cǎ lista auditorilor financiari avizați pentru a desfǎşura activitǎți de audit financiar la entitǎțile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarǎ- Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare a fost publicatǎ , în data de 26.11.2015, pe site-ul ASF la secțiunea “Supraveghere” subsecțiunea “Piațǎ de capital- Auditori Financiari”: (click aici)

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
ASOCIAȚIA ROMANA DE FRANCIZA

ASOCIATIA ROMANA DE FRANCIZA PDF ( Descarca )

INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Institutul Bancar Român

Obiectul acordului de cooperare încheiat în luna mai 2019 între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institutul Bancar Român (IBR) prevede dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă și stabilă, în scopul inițierii de acțiuni comune în domeniul educației și formării profesionale.

În baza acestui acord, toți participanții la programele IBR reprezentând cursuri, seminării, conferințe și/sau alt gen de activități, care sunt și membri CAFR, vor beneficia de o reducere de 15 % față de tariful standard prevăzut de reglementările interne al IBR.

Pentru mai multe informații privind oferta educațională a Institutului Bancar Român aveți posibilitatea să consultați pagina de internet a instituției, accesând adresa http://www.ibr-rbi.ro/