Control de calitate

Inspecția pentru asigurarea calității
Prezentare Compartiment

Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat ca un sistem independent, potrivit prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 şi se desfăşoară de către Compartimentul de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare profesională (CMCCCP).

Excepţie constituie auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori ȋn calitate de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi, conform art. 2 (2) din Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020.

În cadrul CAFR, structura specializată în efectuarea controalelor de calitate este Compartimentul de Monitorizare, Control, Competență și Cercetare Profesionala (CMCCCP).

COMPONENŢA CMCCCP

Compartimentul are în componentă 7 persoane, 3 inspectori principali și 3 inspectori, (5 auditori financiari și un stagiar în activitatea de audit financiar) și un șef de compartiment (auditor financiar):

Șef compartiment delegat: Rodica IACOB (auditor financiar)

Inspectori principali: Silviu AGACHE, Andrei CLIM, Alexandru RĂDOI-delegat (auditori financiari)

Inspectori: Ana Maria DUTA, Simona VIȘAN (auditori financiari); Andreea MARIN (stagiar în audit).

Coordonatorul Compartimentului monitorizare, control, competență și cercetare profesională este domnul Adrian POPESCU.

CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU ECHIPA DE INSPECȚIE:

Echipa de inspecție este formată din minim 2 persoane și este coordonată de un inspector principal sau inspector din cadrul CMCCCP, care trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

Inspectorii care efectuează verificări pentru asigurarea calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calităţii auditului. La primirea delegaţiei de inspecţie, membrii echipei de inspecție semnează declarația din care rezultă dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul Etic sau alte reglementări aplicabile, în raport cu auditorul financiar la care urmează să efectueze inspecția de calitate.

Principalele atribuţii ale CMCCCP conform Normelor privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020 și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 sunt:

a) efectuează inspecțiile pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR, în condițiile legii;
b) monitorizează auditorii financiari pe o perioadă determinată în funcție de calificativul obținut, de factorii de risc identificați sau de alte criterii aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei, la propunerea CMCCCP;
c) asigură implementarea sistemului de control al calității activității desfășurate de membrii Camerei, pentru activitățile stabilite la art. 3 alin.(3) literele b)-e) din OUG nr. 75/1999;
d) efectuează controlul activității desfășurate de membrii Camerei, prevăzute la art. 3 alin. (3) literele b)-e) din OUG nr. 75/1999, în condițiile legii;
e) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CMCCCP, cu asigurarea conformității acestora cu normele și reglementările interne și internaționale în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;
f) urmărește respectarea de către membrii Camerei a normelor care reglementează exercitarea profesiei de auditor financiar, în condițiile legii;
g) sesizează Comisia de disciplină în cazul în care constată existența unor indicii privind posibila săvârșire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectați, în condițiile legii;
h) acordă, cu aprobarea Consiliului Camerei, suport tehnic la investigarea aspectelor profesionale în cadrul procedurilor disciplinare privind membrii Camerei, efectuate de către Comisia de disciplină, în condițiile legii;
i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Camerei, în condițiile legii.

Cerințe privind inspecția pentru asigurarea calității

Respectarea de către membri a prevederilor referitoare la asigurarea calităţii, constând în:

  1. Prevederile Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) în vigoare şi a altor standarde profesionale (ISRS, ISAE, Standarde de audit intern).
  2. Principalele reglementări ale Camerei referitoare la asigurarea calităţii sunt:
  • Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.
  • Hotărârea nr. 68 din 21 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a masurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finanțării terorismului.
  1. Cerinţele Codului etic Internațional pentru profesioniştii contabili.
Desfăsurarea inspectiei de calitate

Inspecțiile privind asigurarea calității se desfășoară conform prevederilor Normelor privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020.

Procedurile pentru efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității sunt elaborate de către CMCCCP sub forma “listelor obiectivelor de inspecție”, pe naturi de misiuni.

Principalele obiective ale inspecției calității activităţii de audit financiar sau alte activități desfășurate de auditorii financiari sunt următoarele:

a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor servicii profesionale, pe baza examinării conţinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestări de servicii, precum și a concordanţei acestora cu Standardele internaţionale de audit (ISA) sau cu Standardele de audit intern sau alte standarde relevante, precum și cu normele şi reglementările emise de Cameră;

b) verificarea conformităţii activităţii desfăşurate de auditorii financiari cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, precum și din alte servicii profesionale, verificarea achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor, precum și a respectării celorlalte obligaţii către Cameră;

c) modul de respectare a obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum și la frecventarea cursurilor suplimentare de către auditorii financiari monitorizaţi, care au obținut calificativele B, C sau D;

d) verificarea implementării de către auditorii financiari a unui sistem intern de control al calităţii în conformitate cu prevederile ISQC 1 şi ISA 220, după caz;

e) evaluarea sistemului intern de control al calităţii sub aspectul conformităţii cu standardele internaționale relevante şi cu cerinţele prevăzute de Codul Etic al profesioniştilor contabili;

f) inspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru inspecție ȋn vederea asigurării calității, în scopul evaluării respectării prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a misiunilor selectate, în conformitate cu standardele internaționale și reglementările emise de Cameră;

g) verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, conform prevederilor din legislația specifică pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării terorismului.

Obiectivele de inspecție pentru asigurarea calităţii în activitatea de audit financiar desfășurată de auditorii financiari inspectați au la bază liste ale obiectivelor de inspecție, în funcție de natura misiunilor derulate. Listele obiectivelor de inspecție, în funcție de natura misiunilor, sunt structurate pe capitole.

Inspectarea calității cu privire la activitatea unui auditor financiar, membru al Camerei, inclus în Programul de Inspecție se efectuează prin selectarea unui număr de obiective din lista prevăzută ȋn Anexa nr. 1 din Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020 și verificarea modului de ȋndeplinire de către auditorul financiar inspectat a obiectivelor respective.

Durata inspecției pentru asigurarea calității se propune de coordonatorul echipei de inspecție, cu aprobarea șefului CMCCCP, în funcție de natura obiectivelor inspecției, de volumul activităţii auditorului financiar ce urmează a fi inspectat, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecției.

Inspectarea calității activității auditorului financiar se realizează asupra tuturor misiunilor efectuate de către auditorul financiar sau prin sondaj, în raport cu volumul activităţii desfășurate în perioada supusă inspecției, precum şi în funcție de deficiențele constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de dosare de audit aferente misiunilor derulate, care să permită echipei de inspecție formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului propriu de control al calităţii, conformităţii dosarelor de audit cu acesta și asupra modului de respectare a standardelor profesionale aplicabile şi a altor reglementări emise de Camera.

La solicitarea echipei de inspecție, auditorii financiari au obligaţia:

a) să ofere toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea desfășurată, precum și să pună la dispoziţie toate documentele justificative privind achitarea cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;

b) să asigure accesul echipei de inspecție la dosarele misiunii, la situaţiile financiare proprii, precum și la actele și documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenţa inspecției şi servesc pentru documentarea probelor de inspecție care susţin concluziile inspecției;

c) să ia act ȋn scris de constatările echipei de inspecție, și să comunice în scris Camerei, la termenele fixate de echipa de inspecție, modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecției de către inspectorii Camerei.

Note de inspecție. Note de constatare

Camera, prin intermediul CMCCCP, este competentă să desfășoare următoarele tipuri de inspecții pentru asigurarea calității serviciilor prestate de auditorii financiari, altele decât misiunile de audit statutar:

Inspecții periodice, reprezentând inspecțiile pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate ȋn calitate de membru CAFR asupra auditorilor financiari cuprinși în programele de inspecţii trimestriale și care se finalizează prin încheierea unei Note de inspecție sau a unei Note de constatare, ȋn condiţiile prezentelor norme;

Inspecții tematice, reprezentând acțiuni de verificare pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, (i) care se declanşează în urma unor sesizări şi urmăresc o tematică specifică în funcţie de obiectul sesizării sau (ii) care urmăresc verificarea unor aspecte punctuale referitoare la modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru al Camerei, ȋn condiţiile stabilite prin prezentele norme. Controalele tematice se finalizează prin încheierea unei Note de constatare;

Inspecții la cerere, reprezentând inspecțiile pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate în calitate de membru CAFR asupra unui auditor financiar care nu este cuprins în programul de inspecție trimestrial inițial, la cererea acestuia de verificare sau reverificare a activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, desfășurată după data inspecției periodice anterioare, în condiţiile stabilite prin prezentele norme. Inspecțiile la cerere se finalizează prin încheierea unei Note de inspecție.

 

Nota de inspecție sau Nota de constatare, după caz, se ȋncheie de către echipa de inspecție pentru asigurarea calității din cadrul CMCCCP și se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de inspecție, precum și de auditorul financiar inspectat.

Nota de inspecție sau Nota de constatare se întocmește în două exemplare, din care un exemplar ii revine auditorului financiar inspectat. Exemplarul Notei de inspecţie sau al Notei de constatare care revine echipei de inspecție se înregistrează la Secretariatul Camerei.

În Nota de inspecție, echipa de inspecție consemnează aspectele de neconformitate cu standardele profesionale, inclusiv prevederile Codului Etic, și cu reglementările emise de CAFR, constatate ca urmare a inspecției pentru asigurarea calității.

Modelul Notei de inspecție este prevăzut în Anexa nr. 2 din Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020.

Constatările și concluziile echipei de inspecție se fundamentează pe probele de inspecție puse la dispoziție de auditorul financiar.

 

Nota de inspecție cuprinde, ȋn principal, următoarele elemente:

a) componenţa echipei de inspecție, numărul de ȋnregistrare a delegaţiei în baza căreia s-a efectuat inspecţia pentru asigurarea calităţii, data sau perioada ȋn care s-a efectuat inspecţia;

b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;

c) ȋn cazul firmelor de audit, și datele de identificare ale asociaţilor şi/sau auditorilor financiari care reprezintă firma;

d) perioada supusă inspecției, identificarea clienţilor aferenţi misiunilor selectate pentru inspecția pentru asigurarea calităţii, identificarea contractelor în baza cărora s-au desfăşurat misiunile respective, precum și onorariile aferente;

e) date referitoare la determinarea cotizaţiei variabile şi plata cotizaţiilor, precum și modul de respectare a normelor privind asigurarea profesională, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă;

f) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat le-a abordat într-o manieră adecvată şi suficientă în realizarea misiunii, potrivit cerinţelor Standardelor internaţionale relevante adoptate de Cameră, precum și a altor reglementări emise de Cameră, precum și cele din cadrul de raportare financiară aplicabil;

g) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat nu le-a abordat sau documentat într-o manieră adecvată şi suficientă, potrivit cerinţelor reglementărilor de mai sus;

h) eventuala argumentație a auditorului inspectat cu privire la neîndeplinirea sau la ȋndeplinirea insuficientă a anumitor obiective urmărite de echipa de inspecție;

i) calificativul obţinut de către auditorul supus inspecției calităţii activităţii desfăşurate;

j) concluzii şi recomandări;

k) data ȋntocmirii Notei de inspecție;

l) semnăturile membrilor echipei de inspecție şi a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagină a Notei de inspecție.

 

Nota de constatare cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) componenţa echipei de inspecție, numărul de ȋnregistrare a delegaţiei în baza căreia s-a efectuat inspecţia pentru asigurarea calităţii, data sau perioada ȋn care s-a efectuat verificarea;

b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;

c) ȋn cazul firmelor de audit, și datele de identificare ale asociaţilor şi/sau auditorilor financiari care reprezintă firma;

d) perioada supusă inspecției și obiectivele tematice urmărite de echipa de inspecție;

e) constatările echipei de inspecție;

f) eventuala argumentație a auditorului inspectat cu privire la neîndeplinirea sau la ȋndeplinirea insuficientă a anumitor obiective urmărite de echipa de inspecție;

g) data ȋntocmirii Notei de constatare;

h) semnăturile membrilor echipei de inspecție şi a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagină a Notei de constatare.

Nota de inspecție, Nota de constatare și orice alte documente referitoare la efectuarea inspecției pentru asigurarea calității se înregistrează, se arhivează şi se păstrează la Cameră pe durata unui termen de șapte ani de la data ȋnregistrării la Secretariatul CAFR.

Procesul de auditare

Standarde de audit

Standardele Internaţionale de Audit (ISA) sunt standardele profesionale pentru efectuarea de audit financiar de informaţii financiare. Aceste standarde sunt emise de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), prin intermediul Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB).

Structura standardelor emise de IAASB este:

• Standarde internaționale privind controlul calității (ISQC-uri);
• Standarde internaționale privind audituri ale informațiilor financiare istorice (ISA 200 – 265);
• Standarde internaționale privind evaluarea riscului si răspunsuri la riscurile evaluate (ISA 300 – 450);
• Standarde internaționale privind probe de audit (ISA 500 – 580);
• Standarde internaționale privind utilizarea activității altor părți (ISA 600 – 620);
• Standarde internationale privind conluziile de audit și raportarea (ISA 700 – 720);
• Standarde internationale privind domenii specializate (ISA 800 – 810);
• Note internaționale de practică privind auditul (IAPN 1000);
• Standarde internaționale privind audituri și revizuiri ale informațiilor financiare istorice (ISRE 2400 – 2410);
• Standarde internaționale privind misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000, ISAE 3400, ISAE 3402, ISAE 3410, ISAE 3420);
• Standarde internaționale privind serviciile conexe (ISRS 4400 – 4410).

Procedurile de audit
Ghidul pentru un Audit de Calitate publicat de CAFR în anul 2019, reprezintă un manual de proceduri de audit, destinat membrilor și a fost actualizat pentru a se conforma în totalitate Standardelor Internaționale de Audit.

Cuprinsul dosarului curent
Semnarea
A 1    Copie după situaţiile financiare semnate
A 2    Scrisoarea de reprezentare semnată
A 3    Lista de verificare a aspectelor viitoare
A 4    Revizuirea de către partenerul independent /la cald a dosarului sau 
        Aspecte care necesită consultare
Finalizarea auditului
A 5    Finalizarea auditului 
A 6    Aspecte semnificative 
A 7    Revizuirea scrisorii către cei însărcinaţi cu guvernanţa 
A 8    Revizuirea scrisorii de reprezentare 
A 9    Sumarul erorilor 
A 10  Revizuirea situaţiilor financiare şi a listelor de verificare a informațiilor 
A 11  Revizuirea analitică finală 
A 12  Evenimente ulterioare bilanţului  
A 13  Continuitatea activităţii  
A 14  Raportul de audit 
A 15  Alte planificări adecvate misiunii specifice
Planificarea auditului
B 1    Obiectivele planificării, concluzia, aprobarea şi lista de verificare 
B 2    Acceptarea numirii sau a renumirii 
B 3    Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor 
B 4    Evaluarea riscului inerent 
B 5    Pragul de semnificaţie 
B 6    Revizuirea analitică preliminară 
B 7    Sumarul evaluării riscului şi planul de eşantionare 
B 8    Solduri iniţiale / cifre comparative
B 9    Acordul de planificare a auditului 
B 10  Lista de verificare a informaţiilor permanente
B 11  Agendele întâlnirilor de planificare 
B 12  Conturile anului precedent (situațiile financiare precedente)
Revizuirea controlului intern
C 1    Sisteme contabile şi controalele interne
Aserțiuni aferente situațiilor financiare
D    Imobilizări necorporale 
E    Imobilizări corporale 
F    Investiţii
G    Stocurile şi producţia în curs
H    Debitori
I    Soldurile bancare şi numerarul disponibil 
J     Creditori
K    Impozite
L    Datorii, angajamente și contingențe
M    Aspecte legale și statutare, capital propriu şi rezerve 
N    Vânzări şi venituri 
O    Achiziţii şi cheltuieli 
P    Salarii și datorii asimilate
Q    Contul de profit şi pierdere 
R    Părţi afiliate 
S    Situaţia fluxurilor de numerar 
T    Conformitatea cu legile şi reglementările 
U    Balanţa de verificare 
V    Auditurile situațiilor financiare ale grupului
Cerințe ISQC1 și ISA 220

Toți membrii CAFR au obligația :
1. să adere la Codul Etic International pentru Profesioniștii Contabili emis de IESBA;
2. să implementeze un sistem de control al calităţii referitor la efectuarea misiunilor de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe, în conformitate cu standardele aplicabile (ISQC 1 și ISA 220)
Structura pe care trebuie să o dezvolte fiecare membru al CAFR, în funcție de experiența dobândită în timp și modul de organizare, atunci când implementează un sistem de control al calităţii referitor la efectuarea misiunilor de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe, este următoarea:
ISQC 1 – Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni de asigurare și servicii conexe
• Aplicarea și conformitatea cu cerințele relevante
• Elementele unui sistem de control al calității
• Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei
• Cerinţele etice relevante
• Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi misiuni specifice
• Resurse umane
• Realizarea misiunii
• Monitorizare
• Documentaţia sistemului de control al calității

ISA 220 – Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare
• Responsabilitățile conducerii pentru calitatea auditurilor
• Cerințe etice relevante
• Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și a misiunilor de audit
• Desemnarea echipelor misiunii
• Desfășurarea misiunii
• Monitorizare
• Documentație

Aplicație de audit al situațiilor financiare

 Dragi colegi,

CAFR are deosebita plăcere de a vă anunța că este acum disponibilă spre achiziționare o aplicație de audit dezvoltată la cererea dumneavoastră și care vă va sprijini în activitatea de auditare a situațiilor financiare.

Având în vedere numeroasele solicitări exprimate de dumneavoastră cu ocazia mai multor evenimente organizate de CAFR, legate de identificarea unei aplicații de audit care să organizeze mai eficient și să ușureze activitatea de auditare a situațiilor financiare, CAFR a analizat și testat mai multe astfel de aplicații începând cu luna ianuarie 2019.

Testările au avut loc atât intern, prin intermediul angajaților din cadrul Compartimentului Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională (CMCCCP), cât și în cadrul unor comitete de lucru din care au făcut parte aproximativ 50 de auditori- persoane fizice și juridice, din mai multe județe din România.

În urma centralizării discuțiilor și a feed-back-urilor a rezultat că aplicația BCOMM Audit Manager conține informații actualizate, fiind structurată pe ultima ediție a Ghidului pentru un Audit de Calitate, ediția 2019 și răspunde cel mai bine nevoilor unei firme mici și medii de audit.

Pentru descrierea detaliată a aplicației click aici

Membrii CAFR vor beneficia de condiții avantajoase de achiziționare a aplicației. Pentru detalii click aici

Produsul este opțional, fiind destinat cu precădere auditorilor financiari cu volum de activitate mic și mediu, precum și auditorilor financiari nou intrați în profesie, reprezentând un suport tehnic care eficientizează misiunea de audit.

În măsura în care vom mai identifica și alte produse care pot veni în sprijinul activității dumneavoastră, vă vom ține la curent.

Așteptăm din partea dumneavoastră sugestii privind noi produse si servicii care pot aduce un plus de valoare în munca dumneavoastră.

Cu stima,

Adrian Popescu

p. Secretar general

 

Postat 09.03.2020

Rapoarte și comunicări

Raportul anual de activitate al CMCCCP

Conform art. 65 din Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 65/29.05.2020:

  • În baza constatărilor din Notele de inspecție sau Notele de constatare ȋncheiate în decursul unui an calendaristic în urma efectuării inspecțiilor pentru asigurarea calității, CMCCCP întocmeşte un raport anual de activitate, în cuprinsul căruia prezintă rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calităţii implementat de CAFR, prin ștergerea informațiilor referitoare la identificarea auditorilor financiari inspectaţi sau cele referitoare la clienţii acestora.
  • Raportul ȋntocmit conform se prezintă Consiliului Camerei și se supune aprobării acestuia;
  • Raportul anual al Camerei privind inspecțiile pentru asigurarea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari se publică pe pagina de internet a CAFR.

 

Raport anual 2023 – RAPORT ACTIVITATE CMCCCP 2023    (click aici)

Programul trimestrial al inspectiilor

Programul de inspecții pentru Trimestrul II 2024, aprobat  în ședința Biroului Permanent al Consiliului CAFR din 28 martie 2024. Pentru vizualizare “click aici”

Combaterea si prevenirea spalarii banilor