ANUNŢ
privind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România
în data de 17 aprilie 2021

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:
Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR),

 

CONVOACĂ

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021 ora 10:00 prin platforma de e-learning a Camerei.
Logarea la platforma de e-learning a Camerei se va face în intervalul 09:30 – 10:00.
La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 05 din 28 ianuarie 2021.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:
1. Prezentarea și dezbaterea următoarelor materiale:
a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020;
b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020;
c) raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2020;
d) execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020;
e) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021;
g) strategia Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021-2023.
2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020;
4. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021;
7. Aprobarea strategiei Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021-2023;
8. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 17 aprilie 2021, cu aceeași ordine de zi, la o oră distanță de prima convocare.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Adrian Popescu