Examen de competență profesională

REZULTATELE FINALE ale examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 (click aici)

Rezultate contestații la proba II practică a examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 (click aici)

Rezultatele Probei II a examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 (click aici )

Anunț cu privire la organizarea probei a doua a examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021

  Proba a doua a examenului de competență profesională, organizat de CAFR, sesiunea aprilie – mai 2021, ”testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice” va avea loc în data de 08 mai 2021 în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București.

Procedura de desfășurare a probei a doua a examenului de competență profesională în sistem online – 8 mai 2021 (click aici)

Lista candidaților care vor susține proba II practica a examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 (click aici)

Rezultate contestații la proba I teoretică a examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 (click aici)

Rezultatele Probei I a examenului de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 (click aici)

Lista candidaților înscriși la examenul de competență profesională, sesiunea aprilie – mai 2021 ( click aici ) 

Procedura de desfășurare a primei probe a examenului de competență profesională în sistem online – 3 aprilie 2021 (click aici)

 

Anunț cu privire la organizarea examenului de competență profesională – sesiunea aprilie-mai 2021

Camera Auditorilor Financiari din România (”CAFR” sau ”Camera”) organizează în perioada aprilie – mai 2021 examenul de competență profesională, în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 135/2018, cu modificările și completările ulterioare (Norme de examen) și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 425 /2020 pentru delegarea atribuției privind organizarea examenului de competență profesională.

I.Probele examenului de competență profesională, conform art. 6 din Normele de examen:

Proba 1 (P1), ”Testul privind cunoștințele teoretice – se va susține în data de 03 aprilie 2021, în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București;

Proba 2 (P2), ”Testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice” – se va susține în data de 08 mai 2021, în sistem clasic la sediul ASE București, iar în cazul imposibilității organizării acesteia în sistem clasic, ca urmare a restricțiilor impuse de autoritățile statului, în sistem online, pe platforma de examinare a ASE București.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională pot fi accesate la acest link, fiind compuse astfel:

Proba teoretică (P1)punctele A și B din Tematică și bibliografie.

Proba practică (P2)punctul A din Tematică și bibliografie.

 

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din Normele de examen.

 

Perioada de înscrieri la examenul de competență profesională:  01 martie – 12 martie 2021

 

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:30, în interiorul perioadei de înscriere, respectiv 01 martie – 12 martie 2021.

 

În vederea înscrierii la examen, candidații vor depune personal, prin delegat (cu împuternicire simplă), prin poștă sau curier, la sediul central al CAFR (București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5) sau la sediile reprezentanțelor sale teritoriale (Iaşi, Braşov, Cluj, Timișoara sau Constanța) următoarele acte:

a. cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

b. diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul CAFR (sau la sediile reprezentanțelor sale regionale), cu diploma în  original  sau  copie  legalizată  și  cu  xerocopie  pe  care  personalul CAFR, care preia dosarul de înscriere, va constata conformitatea cu originalul) sau în copie legalizată, pentru situațiile în care dosarele se transmit prin poștă sau curier la sediul CAFR (inclusiv la sediile reprezentanțelor sale regionale);

c. copia actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

d. certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

e. declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;

f. orice alt document solicitat de CAFR în procesul de analiză, inclusiv dovada achitării taxei de examen.

 

Taxa de înscriere la examenul de competență profesională organizat de CAFR, sesiunea aprilie – mai 2021, este de 500 lei/probă de examen.

Plata taxei de înscriere se poate face la sediul  Camerei din Bucureşti, la sediile reprezentanţelor regionale din Iaşi, Brasov, Cluj, Timişoara, Constanţa sau în următoarele conturi bancare:

  • Banca: ING Bank

IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910

  • Banca: BCR Sucursala Libertății

IBAN:RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001

Cod fiscal: 12 13 70 45

Hotărârea privind aprobarea cuantumului taxei de   la examenul de competență profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, sesiunea aprilie – mai 2021 poate fi consultată la acest link.

Tematica și bibliografie
Tematica bibliografie examen CAFR_2021 ( click aici )

Formulare utile

Cerere înscriere examen competenta (click aici )
Declarație buna reputație ( click aici )