Sesiunea extraordinară a testului de acces la stagiu – noiembrie 2023

 

Anunț cu privire la organizarea sesiunii extraordinare a testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu –  noiembrie 2023

Camera Auditorilor Financiari din România (”CAFR” sau ”Camera”) organizează în data de 24 noiembrie 2023, cu începere de la orele 10.00 am, sesiunea extraordinară a testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu (testul de acces la stagiu), în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare (Norme privind testul de acces), ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 94 /2021 pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, cu modificările și completările ulterioare.

Această sesiune extraordinară a testului de acces la stagiu se va desfășura pe o perioadă de 3 ore și se va susține în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București.

Tematica și bibliografia sesiunii extraordinare a testului de verificare  a cunoștințelor pentru accesul la stagiu organizat de CAFR – noiembrie 2023 pot fi accesate la acest link.

La această sesiune a testului de acces la stagiu se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din Normele privind testul de acces.

Perioada de înscrieri:  16 – 27 octombrie 2023

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:30, în interiorul perioadei de înscriere, respectiv 16 – 27 octombrie 2023.

În vederea înscrierii la sesiunea extraordinară a testului de acces la stagiu, candidații vor depune personal, prin delegat (cu împuternicire simplă), prin poștă sau curier, la sediul central al CAFR (București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5) sau la sediile reprezentanțelor sale teritoriale (Iaşi, Braşov, Cluj, Timișoara sau Constanța) următoarele acte:

a) cerere de înscriere (în original), conform anexei care face parte integrantă din Norme;

Cererile de înscriere datate în afara perioadei de înscriere (16 – 27 octombrie 2023) nu vor fi acceptate.

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul CAFR sau la sediile reprezentanțelor sale regionale cu diploma în original sau copie legalizată și cu xerocopie pe care personalul CAFR, care preia dosarul de înscriere, va constata conformitatea cu originalul) sau în copie legalizată (pentru situațiile în care dosarele se transmit prin poștă sau curier la sediul CAFR, inclusiv la sediile reprezentanțelor sale regionale);

c) copia actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

d) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate (în original);

e) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație (în original), prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

ATENȚIE! Candidații care respectă criteriile de bună reputație vor completa declarația prin încercuirea numerelor 1, 2, 5 și 6 corespunzătoare criteriilor, conform modelului (Declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație MODEL   (Click aici). Dacă în declarația de bună reputație se regăsesc criterii care nu sunt aplicabile candidatului, numărul/numerele acestora nu vor fi încercuite.

f) orice alt document solicitat de CAFR în procesul de analiză (copie după certificatul de căsătorie, în cazul în care numele candidatului din actul de identitate diferă de numele din diploma de licență sau dovada achitării taxei de înscriere).

Taxa de înscriere la sesiunea extraordinară a testului de acces la stagiu organizată de CAFR este de 500 lei.

Plata taxei de înscriere se poate face la sediul Camerei din București, la sediile reprezentanțelor regionale din Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Constanța sau în următoarele conturi bancare:

  • Banca: ING Bank

IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910

  • Banca: BCR Sucursala Libertății

IBAN:RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001

Cod fiscal: 12 13 70 45

Hotărârea privind aprobarea   taxei de înscriere la sesiune extraordinară a testului de acces la stagiu organizată de Camera Auditorilor Financiari din România – noiembrie 2023, poate fi consultată la acest link.

Vă reamintim că pentru a veni în sprijinul candidaților CAFR pune la dispoziția persoanelor interesate, cu titlu gratuit, culegerea de Teste grilă pentru verificarea cunoștințelor în vederea accesului la stagiu (click aici)

 

 

 

 

Postat 29.09.2023