Test de acces la stagiu 2021

Anunț cu privire la organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu –  sesiunea noiembrie 2021

Camera Auditorilor Financiari din România (”CAFR” sau ”Camera”) organizează în data de 12 noiembrie 2021 testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare (Norme privind testul de acces) și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 94 /2021 pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu.

Testul de acces la stagiu se va desfășura pe o perioadă de 3 ore și se va susține în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu pot fi accesate la acest link (click aici).

 

La testul de acces se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din Normele privind testul de acces.

 

Perioada de înscrieri la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu:  18 – 29 octombrie 2021.

 

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:30, în interiorul perioadei de înscriere, respectiv 18– 29 octombrie 2021.

 

În vederea înscrierii la testul de acces, candidații vor depune personal, prin delegat (cu împuternicire simplă), prin poștă sau curier, la sediul central al CAFR (București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5) sau la sediile reprezentanțelor sale teritoriale (Iaşi, Braşov, Cluj, Timișoara sau Constanța) următoarele acte:

a) cerere de înscriere , conform anexei care face parte integrantă din Norme;

 

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul CAFR sau la sediile reprezentanțelor sale regionale), cu diploma în  original  sau  copie  legalizată  şi  cu  xerocopie  pe  care  personalul CAFR, care preia dosarul de înscriere, va constata conformitatea cu originalul) sau în copie legalizată, pentru situațiile în care dosarele se transmit prin poştă sau curier la sediul CAFR (inclusiv la sediile reprezentanțelor sale regionale);

 

c) copia actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

 

d) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

 

e) declarația privind respectarea de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

f) orice alt document solicitat de CAFR în procesul de analiză (copie după certificatul de căsătorie, în cazul în care numele candidatului din actul de identitate diferă de numele din diploma de licență sau dovada achitării taxei de examinare).

 

Taxa de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu organizat de CAFR, sesiunea noiembrie 2021, este de 500 lei.

Plata taxei de înscriere se poate face la sediul Camerei din Bucureşti, la sediile reprezentanţelor regionale din Iaşi, Brașov, Cluj, Timişoara, Constanţa sau în următoarele conturi bancare:

  • Banca: ING Bank

IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910

  • Banca: BCR Sucursala Libertăţii

IBAN:RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001

Cod fiscal: 12 13 70 45

Hotărârea privind aprobarea   taxei de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, sesiunea 2021 poate fi consultată la acest link.

Teste grilă pentru verificarea cunoștințelor în vederea accesului la stagiu (click aici)