Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar!

Camera Auditorilor Financiari din România readuce în atenția membrilor CAFR cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar.

 

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017,„entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern.”

 

Nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern constituie, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

 

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

 

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

 

În acest sens, recomandăm auditorilor financiari să comunice persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, cerințele legale cu privire la organizarea activității de audit intern, precum și sancțiunile care pot fi aplicate.

 

Camera Auditorilor Financiari din România

Postat 20.03.2024