În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (”Lege”).

I.Entitățile raportoare

Art. 5 alin (1) prevede că intră sub incidența prezentei legi și auditorii financiari ca enități raportoare:

II.Obligațiile auditorilor financiari de raportare către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor („ONPCSB”)

Auditorii, în calitate de entități raportoare, au obligația de a raporta ONPCSB:

(i)tranzacțiile suspecte ((conform art.6 alin.1 din Lege)

(ii)tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută a căror limită minima reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro (conform art.7 alin.1 din Lege).

A.N.A.F. va transmite către ONPCSB, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declarației, rapoarte cu privire la informațiile cuprinse în declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută și/sau în monedă națională, care este egal sau depășește limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr.1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 26 octombrie 2005, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea în sau din Uniune, respective de 10.000 eur. 

În prezent nu au fost adoptate NORME METODOLOGICE cu privire la forma și conținutul rapoartelor, precum și metodologia de transmitere a acestora, urmând a se adopta prin ordin al președintelui ONPCSB.

Însă pe site-ul ONPCSB sunt publicate formulare cu privire la raportarea tranzacțiilor suspecte precum și a tranzacțiilor în numerar și se pot transmite în format electronic după obținerea contului și parolei de la ONPCSB, la adresa: http://www.onpcsb.ro/rapoarte-online-onpcsb/formate .

III. Desemnarea persoanelor responsabile

În conformitate cu art.23 alin.1 din Lege, auditorii financiari ca entități raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către acesta.

Prin excepție de la art. 23 alin.1 persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul, dar au toate celelalte obligații prevăzute în Legea nr.129/2019. Persoanele desemnate au acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de entităţile raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.

** Etapele obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD):

 • Accesarea Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD) la adresa https://raportare.onpcsb.ro;
 • Completarea datelor în pagina de înregistrare;
 • Tipărirea și salvarea formularului generat, conținând solicitarea de alocare a unui cont de utilizator;
 • Transmiterea la ONPCSB a formularului semnat și ștampilat, în original prin poștă, curier sau depunere la registratură;
 • Comunicarea de către ONPCSB a parolei de acces prin unul din modurile de mai jos:

– predare personală către reprezentantul care depune la registratură solicitarea, în baza unei împuterniciri și a documentului de identitate;

– prin poștă.

Entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei vor transmite informațiile în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD) – precizare aflată pe pagina ONPCSB.

Obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație (firma de audit, prin persoana desemnată), și nu de către auditor – precizare aflată pe pagina ONPCSB.

Termenul legal de depunere prelungit și după 21 ianuarie 2020. Până la data prezentei, conform anunțului postat pe site-ul Oficiului Național al prevenirii și combaterii spălării banilor (www.onpscb.ro), termentul de 180 de zile s-a prelungit.

IV. Sistemul adecvat de gestionare a riscurilor

Entitățile raportoare trebuie să dispună de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea riscurilor. Sistemul adecvat de gestionare a riscurilor (Politici și norme interne) trebuie să cuprindă:

 • proceduri privind evaluarea riscurilor,
 • proceduri de cunoaștere a clientelei (detaliate la pct.VI de mai jos)
 • orice alte norme interne (Regulamente interne) prin care se asigură transpunerea în practică a Legii nr. 129/2019, cu luarea în considerare a specificului activității entității raportoare și a particularităților persoanelor cu care aceasta interacționează în derularea activității.

Termenul legal de elaborare a procedurilor – de la data intrării în vigoare a legii.

Constituie contravenție neelaborarea acestor politici și norme interne la nivelul entității raportoare, în conformitate cu volumul și natura activității desfășurate.

V.Politici şi norme interne

Pachetul de politici şi norme interne, mecanismele de control intern şi procedurile de administrare a riscurilor includ cel puţin următoarele elemente (art. 24 alin.(1) ):

 • măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei;
 • măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor conform cerinţelor din prezenta lege şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităţilor competente;

Termen de păstrare – 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul, plus 5 ani  conform perioadei indicate de autoritățile competente unde este cazul (transmiterea RTS).

 • măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare;
 • măsuri aplicabile în materie de protecţie a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau discriminatorii;
 • instruirea şi evaluarea periodică a angajaţilor;
 • în funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor de administrare a riscurilor. (ex: bănci, instituții financiare).

VI.Măsuri de cunoaștere a clientelei

Entitățile raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaștere a clientelei care să permită:

a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronică prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b) identificarea beneficiarului realși adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât entitatea raportoare să se asigure că a identificat beneficiarul real, inclusiv în ceea ce privește persoanele juridice, fiduciile, societățile, asociațiile, fundațiile și entitățile fără personalitate juridică similare, precum și pentru a înțelege structura de proprietate și de control a clientului;

c) evaluarea privind scopul și natura relației de afaceriși, dacă este necesar, obținerea de informații suplimentare despre acestea;

d) realizarea monitorizării continue a relației de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, pentru ca entitatea raportoare să se asigure că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv, după caz, la sursa fondurilor, precum și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante.

Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei nu numai tuturor clienților noi, ci și clienților existenți, în funcție de risc, inclusiv atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă.

Pe baza raționamentului profesional, entitatea raportoare evaluează Matricea de risc și poate aplica măsuri simplificate și suplimentare.

 • Raportorii au obligația de a verifica informațiile primite de la client, prin coroborarea cu alte surse independente ori de câte ori raționamentul profesional o cere.
 • Încadrarea într-un grad de risc redus se realizează prin evaluarea tuturor factorilor de risc identificați, potrivit art. 11 alin. 6 și luând în considerare cel puțin următorii factori caracteristici:
  1. Factori de risc privind clienții
  2. Factori de risc privind produsele, serviciile, tranzacțiile sau canalele de distribuție
  3. Factori de risc geografici.
 • Entitățile raportoare sunt obligate să aplice în plus față de măsurile standard de cunoaștere a clientelei, măsuri suplimentare în toate situațiile în care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, inclusiv în următoarele situații:

– țări care nu aplică sau aplică insuficient standardele AML sau care sunt cunoscute la nivel internațional ca fiind țări necooperante,

– persoanele expuse public sau cu clienți ai căror beneficiari reali sunt persoanele expuse public,

– circumstanțe neobișnuite,

– zone geografice cu risc ridicat, vezi:

http://www.onpcsb.ro/sanctiuni-internationale-onpcsb/sanctiuni-internationale

http://www.onpcsb.ro/pdf/Decision%2013412019,%20Combat%20terrorism.pdf

 • tranzacții cu mult numerar,
 • acționari aparenți sau cu acțiuni la purtător, structura acționariatului neobișnuită sau excesiv de complexă.

Termen legal de conversie. Acțiunile la purtător trebuie să fie convertite în actiuni nominative de către societățile emitente în termen de 18 luni, respectiv până la data de 21 decembrie 2020.

Notă: “Entitățile raportoare pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei exclusiv pentru clienții încadrați la un grad de risc redus” (art.16(1)).

VII.  Declarația cu privire la beneficiarul real

Persoanele juridice de drept privat de drept privat și fiduciile înregistrate pe teritoriul României sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora (conform art.19 alin.1 din Lege).

Declarația se depune:

 • Pentru persoanele juridice supuse obligației de înmatriculare în Registrul Comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, declarațiile se depun la Registrul Comerțului. Declarația poate fi data în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Termenul de depunere: 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale

sau ori de câte ori intervin modificări, în termen de 15 zile de la data la care a survenit această modificare

Pentru anul 2020, până la data de 21 iulie 2020 (Art. 62 din Lege)

 • Pentru asociațiile și fundațiile constituite conform OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, declarațiile se depun la Ministerul Justitiei. Această declarație pe proprie răspundere se întocmește în formă autentică, de către o persoană împuternicită de Consiliul director al asociației sau fundației și se depune anual sau ori de câte ori situația o impune.

Termenul de depunere: 15 ianuarie al fiecărui an sau ori de câte ori intervin modificări, în termen de 30 de zile de la data la care a survenit această modificare.

Pentru anul 2020, până la data de 21 iulie 2020 (Art. 63 din Lege).

 • Fiduciile depun declaratia la ANAF.

Declarația Beneficiarului Real se depune ulterior anului 2020, anual sau ori de câte ori intervine o modificare.

VIII. Obligația clasificării clienților

După aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, exista obligația clasificării clienților pe categorii de risc:

 • Grad de risc redus;
 • Grad de risc mediu;
 • Grad de risc mare.

                       

Echipa CAFR

Postat 17.01.2020