Funcția de audit independent impusă de Legea nr. 129/2019 în scopul testării politicilor sau normelor interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor

În atenția auditorilor financiari
Stimați colegi,

Vă aducem în atenție prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr.129 /2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care stabilește că: ‘în funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1)”
Prin dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (Norme), se stabileșc criteriile de mărime pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, care au obligația respectării art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.
Astfel, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării normelor, procedurilor, mecanismelor şi politicilor prevăzute la art. 8 alin. (1) , atunci când, în ultimul exerciţiu financiar încheiat, depăşesc cel puţin două dintre următoarele criterii:
a) total active: 5.000.000 lei;
b) total cifră de afaceri netă: 10.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi: 30.

Pentru a evita sancțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019, este necesar ca fiecare membru al CAFR, în calitate de entitate raportoare potrivit Legii nr. 129/2019, care se încadrează în criteriile mai sus menționate să asigure o funcție de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului .

Totodată, vă recomandăm să informați clienții dumnevoastră de audit, în măsura în care se încadrează în dispozițiile art. 9 din Norme, mai sus menționate, cu privire la cerințele Legii nr. 129/2019 referitoare la obligativitatea acestui serviciu de audit.

Precizăm că în urma acestei activități, auditorul financiar va emite un Raport de audit distinct.

Succes în activitatea pe care o desfășurați!
Echipa CAFR

Art. 5 stabilește entitățile raportoare, printre care se enumeră și:
”e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;”

Art. 8. – (1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, entitățile reglementate emit următoarele documente pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, aprobate la nivelul conducerii de rang superior, astfel:
a) norme interne ce conțin cel puțin: măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei; măsuri aplicabile în materie de raportare și furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente; măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor, conform cerințelor din Lege; b) proceduri de administrare a riscurilor care conțin cel puțin măsuri de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor, precum și criteriile, aspectele, scenariile și intervalele de timp în funcție de care se identifică tranzacțiile legate între ele;
c) proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare și management de conformitate;
d) proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
e) politici de instruire și evaluare periodică a angajaților.

Sancțiunea pentru nerespectarea obligației de numire a unui auditor independent în temeiul art. 24 (2) din Legea 129/2019 este avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice, valori care se majorează, în cazul persoanelor juridice c,u 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei

Postat 03.03.2021