În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat Vineri, 16 decembrie 2022 DIRECTIVA (UE) 2022/2464 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, conform „Articolului 5 Transpunere

 (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1-3 din prezenta directivă până la 6 iulie 2024.

Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.”

 

Pentru consultarea documentului tradus în limba română accesați link-ul de mai jos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN#d1e2949-15-1

Postat 21.12.2022